Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9061Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 15 ust.7 pkt 2)
2024-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku, wartości referencyjne z podziałem dla nowych jednostek kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, obowiązujące w kolejnym roku kalendarzowym, wyrażone w złotych za 1 MWh, z dokładnością do jednego grosza, odrębnie dla jednostek kogeneracji:

2) opalanych paliwami stałymi

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9062Dz.U. 2017 poz. 2146
Ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

(art. 4 ust.3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przyznawania żołnierzom nagród i zapomóg oraz zapomóg w sytuacjach, o których mowa w ust. 1b-1c

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9063Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 2)
2024-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

2) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 1, w kolejnym roku kalendarzowym, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9064Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 4)
2024-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

4) jednostkową wysokość premii gwarantowanej, w złotych za 1 MWh, dla nowej małej jednostki kogeneracji, zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji oraz znacznie zmodernizowanej małej jednostki kogeneracji, odrębnie dla jednostek kogeneracji opalanych paliwem, o którym mowa w art. 15 ust. 7, w kolejnym roku kalendarzowym

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9065Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 5)
2024-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

5) maksymalną ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną w kolejnym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9066Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 26 ust.5)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy w przypadku działań w ramach priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, a także podział środków finansowych na beneficjentów tego priorytetu, mając na względzie zapewnienie efektywności wdrażania programu oraz kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu i uwzględniając realizację celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz biorąc pod uwagę istotę i cel poszczególnych działań w ramach tego priorytetu. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9067Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu WP, określając organy uprawnione do występowania z wnioskiem o jego nadanie, w tym w szczególności Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, oraz uwzględniając terminy rozpatrzenia wniosku

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9068Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie Medalu WP oraz wzór legitymacji potwierdzającej jego nadanie

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9069Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 113c ust.7)
2026-03-11

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9070Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 3)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób wręczania i noszenia Medalu WP

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9071Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 679 ust.3 pkt 4)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór graficzny odznaki Medalu WP wraz ze wstążką i baretką

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9072Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 29 ust.6)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, punktację kryteriów oceny LSR oraz sposób podziału środków przeznaczonych na realizację LSR, mając na względzie zapewnienie efektywnego wspierania RLKS w ramach EFMRA oraz prawidłowego zarządzania programem, a także kierując się potrzebą zapewnienia efektywności i prawidłowości realizacji środków tego programu.

Otwarte - zaległe
 
9073Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 46 ust.7)
2023-07-19

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, tryb oraz terminy

przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 42–44, oraz wzór upoważnienia do wykonywania czynności w ramach

tych kontroli, mając na względzie:

1) zapewnienie prawidłowego zarządzania programem i wydatkowania środków finansowych służących jego realizacji;

2) zapewnienie efektywności realizacji środków programu;

3) możliwość zweryfikowania tożsamości osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych.

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9074Dz.U. 2022 poz. 553
Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

(art. 56 ust.1 pkt 6)
2024-11-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października każdego roku:

6) maksymalną wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z ilości energii, o której mowa w pkt 5, w kolejnym roku kalendarzowym

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9075Dz.U. 2023 poz. 1273
Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027

(art. 26 ust.6)
2023-07-19

W przypadku wydania przez Komisję Europejską decyzji, o której mowa w art. 26 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia EFMRA, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy lub wysokość tej pomocy w przypadku działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. h, uwzględniając tę decyzję Komisji Europejskiej, a także kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowej realizacji programu, w szczególności przyznawania i wypłaty pomocy zgodnie z warunkami wynikającymi z programu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9076Dz.U. 2023 poz. 569
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 28 ust.5)
2025-09-11

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 2, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez okręgowe stacje przy wykonywaniu danej czynności oraz czas niezbędny do jej wykonania.

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9077Dz.U. 2023 poz. 569
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu

(art. 32a ust.3)
2025-09-11

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę koszty ponoszone przez Inspekcję lub upoważnione do przeprowadzania badań jednostki przy wykonywaniu danej czynności kontrolnej lub przeprowadzaniu badania oraz czas niezbędny do ich wykonania lub przeprowadzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9078Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 1)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) właściwość miejscową i tryb postępowania wojskowych komisji lekarskich, w tym sposób ustalania uszczerbku na zdrowiu żołnierza oraz związku jego śmierci ze służbą wojskową wskutek wypadku lub choroby, jak również sposób ustalania zwiększenia uszczerbku na zdrowiu, terminy badań lekarskich, tryb kierowania na te badania, tryb wydawania orzeczeń oraz zatwierdzania projektów orzeczeń, niezbędne elementy orzeczenia, a także tryb rozpatrywania odwołań i sprzeciwów od tych orzeczeń

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9079Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 2)
2023-10-23

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) niezbędną dokumentację lekarską i inne dokumenty, w tym dotyczące przebiegu i warunków służby wojskowej żołnierza, mogące stanowić podstawę orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9080Dz.U. 2022 poz. 2305
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 525 ust.3 pkt 3)
2023-10-22

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) wykaz norm oceny uszczerbku na zdrowiu oraz wzór skierowania do wojskowych komisji lekarskich, jak również wzory orzeczeń wydawanych przez te komisje w sprawach uszczerbku na zdrowiu lub śmierci żołnierza wskutek wypadku albo choroby

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe