Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2022 poz. 2057
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

(art. 33 ust.2)
2025-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych corocznie określi, w drodze rozporządzenia, wysokość środków finansowych i ich podział między podmioty, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
9302Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 113c ust.7)
2026-03-11

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ekspertyz, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz wytyczne w zakresie metodyki i metodologii sporządzania ekspertyz, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia kompleksowości ekspertyz z punktu widzenia obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9303Dz.U. 2022 poz. 840
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(art. 36d ust.8)
2025-05-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki techniczne działania aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 36b ust. 2, oraz szczegółowy tryb dokonywania zgłoszeń poszukiwań, o których mowa w art. 36b ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia efektywności postępowania oraz sprawności działania aplikacji mobilnej.

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Otwarte - niezaległe
 
9304Dz.U. 2024 poz. 324
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(art. 14ll ust.8 pkt 1)
2022-06-04

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

1) kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

- biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia.

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2024 poz. 324
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(art. 14ll ust.8 pkt 2)
2022-06-04

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji w ramach planu rozwojowego:

2) w ramach których wsparcie zwrotne przyznawane w formie pożyczki, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może podlegać umorzeniu

- biorąc pod uwagę wartość inwestycji, charakter przyznawanego wsparcia i rodzaj podmiotów będących ostatecznymi odbiorcami wsparcia

 

 

 

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2024 poz. 531
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2 %

(art. 4 ust.3)
2022-05-26

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, niższą wysokość współczynników, o których mowa w ust. 2, mając na względzie bieżące ceny transakcyjne i ofertowe na rynku lokali mieszkalnych, zmianę poziomu kosztów budowy lokali mieszkalnych oraz ograniczanie ryzyka działań spekulacyjnych, mogących skutkować nieuzasadnionym wzrostem cen tych lokali.

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
9307Dz.U. 2023 poz. 1369
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

(art. 4 ust.2)
2023-08-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wzór umowy, o której mowa w ust. 1, mając na względzie ujednolicenie i usprawnienie procesu przekazywania laptopów oraz przejrzystość wydatkowania środków publicznych.

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9308Dz.U. 2024 poz. 589
Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

(art. 24b ust.6)
2023-10-05

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu ofert pisemnych i liczbę punktów przyznawanych za ich spełnienie oraz rodzaje dowodów potwierdzających ich spełnienie, mając na względzie zapewnienie efektywnego wykorzystania potencjału produkcyjnego ośrodków produkcji rolniczej.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
9309Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2025-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9310Dz.U. 2023 poz. 1948
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2024-12-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9311Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cf ust.2)
2024-09-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc - 80ce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
9312Dz.U. 2023 poz. 773
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

(art. 18 ust.1)
2024-12-31

Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

1) temat,

2) organ lub podmiot prowadzący,

3) cykliczność,

4) cel,

5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

6) źródła danych,

7) podmioty przekazujące dane,

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

b) poziom agregacji,

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

d) postać i formę,

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

 

 

 

 

 

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
Otwarte - niezaległe
 
9313Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 1)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób udostępniania informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9314Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 2)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

2) minimalny zakres udostępnianych informacji

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9315Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 3)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

3) formę udostępniania informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9316Dz.U. 2020 poz. 568
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

(art. 65 ust.43)
2022-01-29

Minister właściwy do spraw aktywów państwowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie udzielania pożyczek, o których mowa w ust. 5 pkt 5

 

Minister Aktywów Państwowych
Otwarte - zaległe
 
9317Dz.U. 2023 poz. 1094
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(art. 24 ust.5 pkt 4)
2025-06-29

Minister właściwy do spraw klimatu, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dostępu do informacji, o których mowa w ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia:

4) częstotliwość aktualizacji udostępnianych informacji

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9318Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 28 §3 pkt 1)
2022-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa, w relacji do kwoty pobranych podatków, oraz tryb pobrania wynagrodzenia, uwzględniając przy ustalaniu wynagrodzenia rodzaj pobranego podatku, a także sprawność pobrania wynagrodzenia;

 

Otwarte - zaległe
 
9319Dz.U. 2023 poz. 203
Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej

(art. 8 ust.4 pkt 1)
2023-02-14

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 2

– mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa, określone przez właściwe organy Unii Europejskiej

Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
9320Dz.U. 2022 poz. 1076
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej

(art. 30 ust.4)
2021-06-16

Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady nadawania członkom służby zagranicznej stopni dyplomatycznych, z uwzględnieniem przebiegu służby, posiadanych kwalifikacji zawodowych i oceny służbowej

 

 

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane