Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9401Dz.U. 2023 poz. 1075
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 24 ust.1 pkt 1)
2024-08-12

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt i produktów niejadalnych, w handlu:

a) zwierzętami, o których mowa w art. 19 ust. 1, z uwzględnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

b) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 22 ust. 1, z uwzględnieniem rodzaju produktów

- mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9402Dz.U. 2023 poz. 1075
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 24 ust.1 pkt 2)
2024-08-12

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1, sposób ich wystawiania, a także wzory tych świadectw, z uwzględnieniem gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia zwierząt oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich przeznaczenia, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami obowiązującymi w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9403Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.4)
2023-03-11

Minister Obrony Narodowej może, w drodze rozporządzenia, poddać jednostki pływające Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszystkim lub niektórym postanowieniom rozdziału V Konwencji SOLAS, kierując się względami bezpiecznego uprawiania żeglugi oraz charakterem wykonywanych zadań przez te jednostki pływające.

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9404Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 108 ust.3)
2025-08-15

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji, o których mowa w ust. 1, sposób i termin ich przekazywania, sposób postępowania z nimi oraz kategorie statków zwolnionych z ich przekazywania, kierując się koniecznością ujednolicenia zbieranych informacji przekazywanych do pojedynczego punktu kontaktowego, a także mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa morskiego, z uwzględnieniem parametrów statków, przewożonych towarów lub osób oraz rejonu żeglugi.

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9405Dz.U. 2023 poz. 1796
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

(art. 23a ust.1)
2023-03-11

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw klimatu, może wskazać, w drodze rozporządzenia, port przeznaczony do obsługi morskich farm wiatrowych, mając na względzie potrzeby w zakresie obsługi morskich farm wiatrowych oraz ich planowane rozmieszczenie, a także zapewnienie realizacji dotychczasowych usług świadczonych w tym porcie dla użytkowników niezwiązanych z morską energetyką wiatrową.

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
9406Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 28a ust.12)
2025-01-01

Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - niezaległe
 
9407Dz.U. 2023 poz. 1948
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

(art. 4 ust.4)
2024-12-31

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9408Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 1)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) rodzaje stypendiów

2) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą można się ubiegać

4) tryb przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie stypendium

5) kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendium

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9409Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 2)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

2) osoby uprawnione do ubiegania się o przyznanie stypendium

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9410Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 3)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

3) maksymalną wysokość stypendium, o którą można się ubiegać

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9411Dz.U. 2023 poz. 96
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

(art. 24a ust.2 pkt 4)
2022-07-27

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia,

szczegółowe warunki i tryb przyznawania stypendiów, w ramach programów stypendialnych Centrum, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

4) tryb przeprowadzania naboru wniosków o przyznanie stypendium

 

 

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9412Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 1)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz procesów rynku energii realizowanych za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9413Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 2)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób realizacji procesów, o których mowa w pkt 1

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9414Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 3)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres poleceń wysyłanych do licznika zdalnego odczytu za pośrednictwem centralnego systemu informacji rynku energii oraz warunki ich wysyłania

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9415Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 4)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) wymagania dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności informacji rynku energii oraz ich weryfikacji

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9416Dz.U. 2021 poz. 1317
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(art. 3 ust.1)
2020-02-29

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
9417Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 5)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) wskaźniki jakości informacji rynku energii przekazywanych przez poszczególnych użytkowników systemu i sposób ich publikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9418Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 1)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie

 

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
9419Dz.U. 2022 poz. 2512
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(art. 32 ust.5 pkt 2)
2020-02-29

Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala:

2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

MInister do spraw Unii Europejskiej
Otwarte - zaległe
 
9420Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 11zh ust.1 pkt 6)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych pomiarowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe