Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9241Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1f)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

f)  kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9242Dz.U. 2023 poz. 1280
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

(art. 38 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz uprawnionych członków ich rodzin, wskazując elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia, dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz sposób i terminy wypłaty świadczeń

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9243Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 3)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

3) czynności jurysdykcyjne i administracyjne sądów i ich organów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9244Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 47 ust.1 pkt 1h)
2017-09-01

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

1)   podstawę programową:

h)  kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9245Dz.U. 2019 poz. 1781
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(art. 49 ust.3)
2018-05-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członka Rady za udział w posiedzeniu oraz liczbę posiedzeń Rady w ciągu roku kalendarzowego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9246Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 244 ust.3)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki, wysokość oraz tryb i terminy wypłaty równoważnika, o którym mowa w ust. 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9247Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.8)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej naczelników urzędów celno-skarbowych do przyjmowania zgłoszeń loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9248Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 221 ust.4)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby, mając na uwadze zadania wykonywane przez funkcjonariuszy oraz warunki i miejsce pełnienia służby.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9249Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 226 ust.3)
2017-03-01

   Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki otrzymywania dodatków do uposażenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5, oraz wysokość dodatków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9250Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 147 ust.6)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9251Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 5 §4)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obowiązki pozostające we właściwości naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do żądania ich wykonania w drodze egzekucji administracyjnej oraz właściwość miejscową tego naczelnika urzędu skarbowego

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9252Dz.U. 2023 poz. 1270
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(art. 38a pkt 3)
2020-06-01

Minister Finansów ogłasza, w terminie do dnia 31 maja roku następnego, w drodze obwieszczenia,

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”:

3) kwotę obliczoną jako różnica kwoty, o której mowa w pkt 1, oraz kwoty, o której mowa w pkt 2

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9253Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9254Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 144 ust.4)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb składania oświadczenia oraz wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9255Dz.U. 2022 poz. 2039
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

(art. 203 ust.7)
2017-03-17

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, elementy ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, okoliczności i sposób noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych oraz jego wzór

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9256Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 18 ust.4)
2017-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych, w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także szkół, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9257Dz.U. 2020 poz. 220
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

(art. 8 ust.3)
2016-01-18

Minister kierujący działem administracji rządowej właściwy w sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej należących do danego działu, dla których została przewidziana praktyka zawodowa, określi, w drodze rozporządzenia, tryb uznawania tej praktyki odbytej w państwie członkowskim albo w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres

Otwarte - zaległe
 
9258Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 142 ust.10 pkt 1)
2018-01-26

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1)   szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9259Dz.U. 2023 poz. 1087
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(art. 23 ust.11)
2018-03-05

Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów i informacji wymaganych do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 9 i 9a oraz w art. 23a ust. 1 i 3

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9260Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 151 ust.2)
2017-12-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, nie później niż do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", ogłasza wysokość stawek należności na rok następny.

 
Zamknięte - uchylone