Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9281Dz.U. 2023 poz. 122
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(art. 5a ust.6)
2019-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy opracowywania Raportu 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9282Dz.U. 2021 poz. 198
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

(art. 31 ust.1 pkt 1)
2019-02-11

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy wykaz kosztów mogących stanowić polskie koszty kwalifikowalne oraz szczegółowy wykaz kosztów wyłączonych z kwalifikowania jako polskie koszty kwalifikowalne na podstawie art. 15 ust. 5

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9283Dz.U. 2022 poz. 2063
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach

(art. 8 ust.6)
2017-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakres tej kontroli w stosunku do danego rodzaju przyrządów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9284Dz.U. 2024 poz. 737
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 53 ust.1e pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

 2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia artystycznego

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9285Dz.U. 2023 poz. 685
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

(art. 19e ust.10)
2018-03-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 8, sposób i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposób i tryb weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9286Dz.U. 2023 poz. 1448
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

(art. 70)
2016-11-10

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczególne wymagania higieniczne w zakresie transportu morskiego cukru surowego luzem

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9287Dz.U. 2023 poz. 1691
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

(art. 157)
2019-01-01

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia oraz udostępniania uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru dokumentacji, o której mowa w art. 155 ust. 1 i art. 156

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9288Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11j ust.1 pkt 2)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb:

 2) określania wysokości dochodu (straty) podatnika w drodze oszacowania z zastosowaniem metod, o których mowa w art. 11d ust. 1-3, w tym określania wynagrodzenia z tytułu przeniesienia pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub kategorii ryzyka

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9289Dz.U. 2019 poz. 1843
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(art. 25 ust.2)
2016-07-28

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane, mając na uwadze, że potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia może być zamiast dokumentu również oświadczenie złożone przed właściwym organem, informacja z Krajowego Rejestru Karnego, wyciąg z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, lub, w przypadku jego braku, równoważny dokument wykazujący brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny, a potwierdzeniem, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego, może być w szczególności zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, a także mając na uwadze aktualność tych dokumentów oraz potrzebę zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w przypadku zamówień wymagających tych informacji, związanych z nimi lub je zawierających, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9290Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9291Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 25 ust.7 pkt 2b)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy zakres informacji zawartych :
b)  w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych przyznanych na cele określone w ust. 1, 3, 4a i 5 w zakresie finansowania zadań związanych ze sporządzaniem ekspertyz, opinii i ocen naukowych
 

 
Zamknięte - uchylone
 
9292Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 262 ust.2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, kierując się rodzajami przedsięwzięć, na potrzeby których następuje oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 261 ust. 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9293Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 241 ust.4)
2017-03-01

   Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9294Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 32 ust.7)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, obszary właściwości miejscowej dyrektorów izb administracji skarbowej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9295Dz.U. 2023 poz. 1570
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 105b ust.14)
2017-03-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wzór oświadczenia o cofnięciu upoważnienia, mając na uwadze konieczność zapewnienia skutecznego uzyskiwania przez naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych, dyrektorów izb administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz zapewnienie kompletności elementów, jakie powinno zawierać upoważnienie oraz oświadczenie o cofnięciu upoważnienia.

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9296Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9297Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 1)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    wykaz i kategorie stanowisk służbowych funkcjonariuszy,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9298Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 2)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wymagane kwalifikacje do zajmowania stanowisk służbowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9299Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 3)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w pkt 2,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9300Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 190 ust.4 pkt 4)
2017-03-01

  Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)    tryb awansowania na stanowiska służbowe,

 
Zamknięte - zrealizowane