Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9321Dz.U. 2023 poz. 1087
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(art. 22a)
2018-03-05

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 12a ust. 1 , oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek, o którym mowa w art. 15a ust. 1, tryb ich składania oraz rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłatę zaliczek i dokonywania wypłat zaliczek

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9322Dz.U. 2023 poz. 1087
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

(art. 22)
2018-03-05

Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zbiorczego wykazu, wzór wykazu uzupełniającego, wzór wniosku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 , tryb ich składania, rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty świadczeń, a także tryb przekazywania środków finansowych Funduszu na wypłaty świadczeń i dokonywania wypłat świadczeń

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9323Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 1)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

1) tryb działania wojewódzkich inspektorów realizujących zadania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9324Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 22 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9325Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 2)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

2) szczegółową treść wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

i niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9326Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 3)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9327Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 4)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów

konsumenckich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9328Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 23a ust.6)
2017-09-21

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń do odzyskiwania par paliwa w toku ich eksploatacji, w tym rodzaj dokumentu potwierdzającego spełnienie przez te urządzenia wymagań dotyczących minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa, wymagania dotyczące minimalnego poziomu odzyskiwania par paliwa przez te urządzenia, metody przeprowadzania badań technicznych tych urządzeń oraz częstotliwość przeprowadzania okresowych badań technicznych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9329Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 71b ust.18 pkt 1)
2016-12-03

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj, zakres i częstotliwość badań okresowych,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9330Dz.U. 2017 poz. 1566
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 53 ust.4 pkt 2c)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 

3) typy wód powierzchniowych, z podziałem na kategorie tych wód

Otwarte - niezaległe
 
9331Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 2)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
2) sektora gospodarki, w ramach którego prowadzą działalność, ze względu na przedmiot prowadzonej działalności,
liczbę zatrudnionych pracowników, osiągany roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych lub sumy aktywów ich bilansu

Otwarte - zaległe
 
9332Dz.U. 2022 poz. 1327
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(art. 414)
2019-09-05

Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania członków Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, organizację i tryb działania Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz zasady uczestnictwa w jej pracach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 niereprezentowanych w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9333Dz.U. 2016 poz. 1202
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

(art. 12 ust.2 pkt 1)
2016-09-09

Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów posiadających istotne znaczenie
dla:
1) realizowanej przez państwo polityki zdrowotnej, naukowej, kulturalnej, transportowej, energetycznej, obronnej, rolnej,
regionalnej lub zagranicznej lub

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9334Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.9)
2017-11-30

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9335Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 2)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2)    rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli określonej w pkt 1, a także osoby obowiązane do ich przechowywania

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9336Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 89 ust.1 pkt 1)
2018-03-02

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1)    warunki wykonywania kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2-5 i 11, ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów procedur celnych oraz kontrolowanych towarów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9337Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 31f ust.2)
2026-09-07

Minister właściwy do spraw energii może określić, w drodze rozporządzenia, wysokość progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu, uwzględniając określenie ich wysokości na poziomie, który nie utrudnia znacząco odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym, prosumentowi energii odnawialnej będącemu konsumentem albo odbiorcy aktywnemu będącemu konsumentem.

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9338Dz.U. 2023 poz. 1266
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

(art. 14 ust.2)
2019-02-02

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej

z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej,

Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-

-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami,

którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien

w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów

oraz zadań Żandarmerii Wojskowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9339Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 15j ust.7)
2017-04-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji produkowanych lub magazynowanych automatów do gier, dane zamieszczane w ewidencji oraz wzór ewidencji

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9340Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 2)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb zwrotu kosztów podróży i noclegów przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom

Rady w związku z poniesieniem tych kosztów w ramach udziału w pracach Rady oraz sposób obliczania

wysokości albo maksymalną kwotę tego zwrotu

 
Zamknięte - zrealizowane