Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9341Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1i)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską,banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

 i) emitowania lub wystawiania instrumentów finansowych lub udzielania porad w zakresie emitowania lub wystawiania instrumentu finansowego albo rekomendowania lub oferowania albo w inny sposób umożliwiania nabycia lub objęcia instrumentu finansowego 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9342Dz.U. 2024 poz. 125
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

(art. 29 ust.6 pkt 1)
2019-03-29

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość miesięcznego wynagrodzenia przysługującego przewodniczącemu Rady oraz członkom Rady za

udział w pracach Rady

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9343Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 169 ust.3)
2020-01-03

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, warunki oraz tryb przyznawania i wypłacania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9344Dz.U. 2022 poz. 1466
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(art. 42 ust.6)
2020-02-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania informacji, w tym danych osobowych, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych przez podmioty zobowiązane, wzory kart rejestracyjnych, karty zapytania oraz karty odpowiedzi, biorąc pod uwagę dane, jakie muszą znaleźć się na kartach, oznaczenia podmiotu uprawnionego oraz podmiotu zobowiązanego, treść informacji, o której mowa w ust. 2, oraz zapytania, o którym mowa w ust. 3, jak również uzasadnienia, o którym mowa w art. 43, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w tym dane osobowe, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9345Dz.U. 2023 poz. 1355
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

(art. 25 ust.4)
2019-02-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika, a także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9346Dz.U. 2023 poz. 1355
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

(art. 25 ust.3)
2020-02-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych.

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9347Dz.U. 2023 poz. 120
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(art. 81 ust.2 pkt 1a)
2016-06-04

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia:

1a)    po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, uwzględniając zapewnienie inwestorom dostępu do informacji istotnych dla podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz specyfikę działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9348Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1h)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską,banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

h) przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 83j ust. 1, w przypadku świadczenia usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 oraz ust. 4 pkt 6 i 8, o ile dotyczy wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 4 pkt 1 i 6, a także wymogi dotyczące treści tych sprawozdań oraz terminy ich przekazywania klientowi

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9349Dz.U. 2023 poz. 1080
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

(art. 118 ust.4)
2020-07-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane przez funkcjonariusza urlopy wypoczynkowe i dodatkowe, podmioty właściwe w tych sprawach, a także terminy wypłaty

 

 

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9350Dz.U. 2023 poz. 615
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(art. 219 ust.2)
2020-01-03

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom, właściwość przełożonych w tych sprawach, sposób udzielania wyróżnień oraz terminy ich przyznawania

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9351Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 20 ust.1m)
2019-02-06

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb pobierania odcisków linii papilarnych lub wymazów ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności związanych z ich pobieraniem, a także rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych zawierających odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz sposób zabezpieczenia tych zbiorów uniemożliwiający identyfikację funkcjonariusza lub pracownika Policji, których dane dotyczą, przez osobę nieupoważnioną

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9352Dz.U. 2023 poz. 489
Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

(art. 10 ust.5)
2019-03-07

 Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9353Dz.U. 2019 poz. 477
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

(art. 5 ust.10)
2017-11-30

Rada Ministrów określa corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłat na rok następny

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9354Dz.U. 2024 poz. 722
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1g)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

g) przyjmowania lub przekazywania jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9355Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 183 ust.7)
2016-01-02

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wysokości wskaźnika opłaty oraz terminy i sposób uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 1

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9356Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 5)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

5) treść upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,

szczegółowe kwalifikacje pracowników Inspekcji, którym może być udzielone upoważnienie, oraz

minimalny czas, na jaki jest udzielane upoważnienie

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9357Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 36 ust.11 pkt 6)
2017-01-09

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania Inspekcji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności:

6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub zastosowanie się

do niej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9358Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 1)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

1) wewnętrzną organizację sądów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9359Dz.U. 2024 poz. 226
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(art. 44f ust.17)
2019-01-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania wniosku o zwrot podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9360Dz.U. 2024 poz. 312
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(art. 37 ust.7 pkt 2)
2017-07-10

Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, regulamin organizacji i działania sądów, zawierający w szczególności:

2) tryb funkcjonowania sądów, w tym określenie właściwości miejscowej

 
Zamknięte - zrealizowane