Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9361Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 262 ust.2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie 1 m2 gruntu, kierując się rodzajami przedsięwzięć, na potrzeby których następuje oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, o których mowa w art. 261 ust. 1.

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9362Dz.U. 2019 poz. 888
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

(art. 6 ust.9)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 2 i ust. 5 pkt 1, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9363Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 328 ust.3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji przekazywanych przez podmioty, o których mowa w ust. 2

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9364Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 6 ust.14 pkt 2)
2019-07-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9365Dz.U. 2023 poz. 70
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(art. 6 ust.14 pkt 1)
2019-07-01

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9366Dz.U. 2020 poz. 333
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

(art. 6a ust.11)
2019-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory formularzy, o których mowa w ust. 5 i ust. 8 pkt 1, wraz z załącznikami, oraz szczegółowy zakres zawartych w nich danych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9367Dz.U. 2018 poz. 2227
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

(art. 18 ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ośrodek spośród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce albo innych podmiotów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9368Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 4)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór świadectwa stwierdzającego posiadanie kwalifikacji

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9369Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 3)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnych

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9370Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 2)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące ustalania składów komisji egzaminacyjnych i zespołów egzaminacyjnych 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9371Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 69a ust.1 pkt 1b)
2020-08-30

 Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania:

 b) w zakresie określonym w art. 56 pkt 2-4 i 7, które są obowiązane spełniać osoby wykonujące czynności, o których mowa w art. 53 ust. 5, w tym okresy ważności zaświadczeń o odbyciu kursów specjalistycznych, oraz zagadnienia objęte badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 56 pkt 5

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9372Dz.U. 2017 poz. 1121
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne

(art. 61s ust.11)
2018-01-01

 Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich

 
Zamknięte - uchylone
 
9373Dz.U. 2024 poz. 757
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(art. 27d)
2017-12-12

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, właściwość miejscową dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9374Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego

i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz zapewnienia równego traktowania osób składających PESF

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9375Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 6 §2 pkt 3)
2021-07-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9376Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9377Dz.U. 2024 poz. 686
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, uwzględniając konieczność zachowania bezstronności

pracy PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9378Dz.U. 2023 poz. 1111
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

(art. 54 ust.4)
2019-10-01

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów albo o zmianę wpisu w tym rejestrze oraz wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9379Dz.U. 2023 poz. 2805
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

(art. 11q ust.4)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych i grupowej dokumentacji cen transferowych

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9380Dz.U. 2023 poz. 1280
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

(art. 38 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu i Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Minister Obrony Narodowej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, oraz Minister Sprawiedliwości, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb postępowania i właściwość organów w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy oraz uprawnionych członków ich rodzin, wskazując elementy wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia, dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia oraz sposób i terminy wypłaty świadczeń

 
Zamknięte - zrealizowane