Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9401Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 120 ust.2)
2012-01-01

Minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw pracy, spraw wewnętrznych oraz środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego, w tym rodzaje, sposób i wzory ewidencji środków strzałowych oraz przypadki, w których przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dowód sprawdzenia rozwiązań technicznych przez rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9402Dz.U. 2024 poz. 512
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9403Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 68f ust.4)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego, określi, w drodze rozporządzenia, termin przekazywania oraz szczegółowy zakres przekazywanych danych, o których mowa w ust. 1, oraz informacji o zaistniałych incydentach, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9404Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1b)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych, banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

 b) zawierania transakcji i dokonywania rozliczeń

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9405Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.1 pkt 4)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do materiałów

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego:

4) elementy deklaracji zgodności dla tych materiałów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9406Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 9)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

9) szczegółowy sposób i tryb składania PESF oraz ustalania jego wyników, uwzględniając konieczność prawidłowego

i efektywnego przeprowadzenia PESF oraz zapewnienia równego traktowania osób składających PESF

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9407Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 8)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

8) szczegółowy tryb działania PKE, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9408Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 94 ust.1 pkt 1a)
2024-09-29

 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i warunki postępowania firm inwestycyjnych  banków państwowych prowadzących działalność maklerską, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2, oraz banków powierniczych w zakresie:

a) promowania świadczonych usług oraz kontaktów z potencjalnymi klientami

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9409Dz.U. 2023 poz. 227
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

(art. 79 ust.3)
2017-10-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przekazywania i szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1 i 2

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9410Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 6 §2 pkt 3)
2021-07-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności, o których mowa w § 1

 

 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9411Dz.U. 2023 poz. 646
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

(art. 17 ust.1 pkt 2)
2019-04-21

 

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określa, w drodze rozporządzenia: 

 2) szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9412Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 65 ust.7)
2018-05-20

 

Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9413Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 107zc pkt 7)
2018-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

7) wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107t ust. 4, uwzględniając konieczność zachowania bezstronności

pracy PKE

 

 
Zamknięte - uchylone
 
9414Dz.U. 2023 poz. 1729
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

(art. 18 ust.8)
2018-04-28

Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Szefa Kancelarii Sejmu, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania i oceniania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby, zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej oraz sposób sprawdzania wymogów posiadania obywatelstwa polskiego, korzystania z pełni praw publicznych i niekaralności za popełnienie przestępstwa

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9415Dz.U. 2022 poz. 2378
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

(art. 2g ust.2 pkt 5)
2016-04-20

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wyrobów pirotechnicznych:

5) elementy deklaracji zgodności dla tych wyrobów

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9416Dz.U. 2023 poz. 900
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(art. 123 ust.1 pkt 2)
2017-09-01

 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

 

Otwarte - zaległe
 
9417Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 132zv pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   kryteria oceny schematu płatniczego oraz szczegółowy zakres dokumentów i informacji, o których mowa w art. 132zn ust. 3 i 4,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9418Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 14f ust.1 pkt 1)
2017-02-08

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii KNF, określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wykaz usług reprezentatywnych obejmujących co najmniej dziesięć, jednak nie więcej niż dwadzieścia usług powiązanych z rachunkiem płatniczym najczęściej wykorzystywanych przez konsumentów na krajowym rynku, za korzystanie z których przynajmniej jeden dostawca prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera opłatę;

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9419Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 6)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

6) wzór wniosków, o których mowa w ust. 4

- mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9420Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 4a ust.5 pkt 5)
2024-09-29

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po zasięgnięciu opinii Prezesa NBP, określi, w drodze rozporządzenia:

5) szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania przez dostawców informacji do NBP w celu nadania identyfikatora dostawcy

- mając na względzie zapewnienie jednolitego sposobu numeracji rachunków płatniczych oraz identyfikacji dostawców zgodnej z obowiązującymi standardami

 

 

 

 

Otwarte - niezaległe