Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

6) szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru świadectw maszynistów, zakres danych w nim ujętych,

a także okres ich przechowywania, wzór tego rejestru oraz tryb udostępniania danych ujętych w rejestrze

podmiotom, o których mowa w ust. 14a

 

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 697Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(art. 22b ust.21 pkt 6)
Organ zobligowany
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejdyrektywa 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 51
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2023-01-01
Akt wykonawczybrak aktu wykonawczego
GENERUJ RAPORT

Powrót