Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9401Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 82 ust.5)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres ogłoszenia o konkursie, zakres oferty na świadczenie usług wchodzących w skład usługi powszechnej i wymaganej dokumentacji oraz tryb postępowania konkursowego w sprawie wyłonienia przedsiębiorcy wyznaczonego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9402Dz.U. 2005 Nr 85 poz. 728
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

(art. 6 ust.4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9403Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 4)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
4)    wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9404Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 3)
2013-04-02

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
3)    szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9405Dz.U. 2014 poz. 498
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

(art. 21 pkt 1)
2014-07-18

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór aktu założycielskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9406Dz.U. 2022 poz. 902
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(art. 9b ust.6)
2014-03-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób weryfikacji, o której mowa w ust. 4, sposób przetwarzania

i udostępniania w centralnym repozytorium zasobów informacyjnych i metadanych, o których mowa w art. 9a

ust. 2, oraz standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium, minimalny zestaw elementów metadanych,

o których mowa w art. 9a ust. 2

 

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9407Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 2)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

2)  elektroniczny format przekazywania danych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9408Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 36a ust.9 pkt 2)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
2) sposób prowadzenia rejestru zbiorów danych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9409Dz.U. 2014 poz. 1182
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(art. 46f)
2015-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzory zgłoszeń
administratora bezpieczeństwa informacji, o których mowa w art. 46b ust. 2 i 3

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9410Dz.U. 2019 poz. 1443
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych

(art. 9 ust.1)
2008-10-07

 Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy, ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9411Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 150 ust.4 pkt 2)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) termin złożenia wniosku o wydanie świadectwa operatora urządzeń radiowych albo jego odnowienie, tryb przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych, sposób powoływania komisji egzaminacyjnej, a także wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu i wydanie świadectwa, kierując się zasadą, że nie powinny one stanowić bariery dla osób zainteresowanych obsługą urządzeń radiowych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9412Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 184 ust.4)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9413Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 185 ust.12)
2016-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość, terminy i sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 8

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9414Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 205 ust.2)
2015-01-22

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposoby postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej, wytwarzające pole elektromagnetyczne, używane przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1–6 i 8, powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia, spełniającego zasadnicze wymagania w rozumieniu przepisów o kompatybilności elektromagnetycznej

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9415Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 72 ust.3 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

3. tryb postępowania konkursowego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9416Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 150 ust.4 pkt 1)
2015-01-22

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu i ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1)   rodzaje i wzory świadectw operatora urządzeń radiowych, zakres wymogów egzaminacyjnych, zakres, tryb i okres niezbędnych szkoleń oraz praktyki

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9417Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 8)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

8)    wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9418Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 7)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

7)    szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9419Dz.U. 2023 poz. 748
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego

(art. 18 ust.3 pkt 6)
2014-01-01

Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:

6)    wymagania dotyczące bazy dydaktycznej

 

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - uchylone
 
9420Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675
Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

(art. 29 ust.7 pkt 1)
2013-04-02

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa
w ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane