Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
201Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 28 ust.8)
2015-12-01

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze obwieszczenia, ogłasza corocznie do dnia 30 listopada, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, procent, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
202Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 34 ust.1 pkt 1)
2015-03-16

 Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia:
    1)    warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz kontroli określonych w art. 32 ust. 1 pkt 2 lit. b

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
203Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 37c pkt 1)
2015-03-16

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
204Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 37c pkt 2)
2015-03-16

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) przypadki, które uznaje się za drobną niezgodność, oraz liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 54 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1122/2009,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
205Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 37c pkt 3)
2015-03-16

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) wyrażoną w procentach wielkość zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
206Dz.U. 2012 poz. 1164
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

(art. 45a ust.3)
2015-03-16

 Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - uchylone
 
207Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 1)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
208Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 2)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2. szczegółowe warunki wykorzystania zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
209Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 3)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3. sposób wypełniania blankietów zezwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
210Dz.U. 2012 poz. 1265
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 29b pkt 4)
2014-08-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

4. wzory zazwoleń, o których mowa w art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
211Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 13 ust.8)
2017-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, cechy charakterystyczne odmiany roślin sadowniczych zawarte w opisie odmiany wpisywanej na sadowniczą listę B, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
212Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 26 ust.4)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania WGOMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
213Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 29 ust.7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostki odpowiedzialne za genetyczne zasoby roślin, biorąc pod uwagę konieczne doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony zasobów genetycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie prawidłowej realizacji działań w zakresie obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych i amatorskich, a także ochronę różnorodności genetycznej.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
214Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 1)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
215Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 2)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2) liczbę rozmnożeń materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem opisu poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
216Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 4)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:4) szczegółowe wymagania w zakresie jakości materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem pkt 8

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
217Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 5)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w obrocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
218Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 6)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:sposób oznaczania partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
219Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wzór upoważnienia udzielanego przez zachowującego odmianę osobie, która będzie prowadzić obrót materiałem siewnym, składającej wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego - w przypadku odmian chronionych wyłącznym prawemMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
220Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 8)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:wykaz gatunków roślin rolniczych, których materiał siewny może być uznany za materiał siewny kategorii handlowy, oraz wymagania w zakresie jakości dla tego materiału

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane