Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
221Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 3)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3)    szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem w szczególności:
a)    terminów dokonywania i liczby ocen stanu plantacji nasiennej w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)    izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności, określenia przedplonu oraz zmianowania roślin na plantacjach nasiennych,
c)    czasu prowadzenia plantacji wieloletnich roślin rolniczych,
d)    sposobu oznaczania plantacji nasiennych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
222Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 1)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
223Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 72a pkt 2)
2020-01-01

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sposób oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i roślin ozdobnych oraz sadzonek winorośli

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
224Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 1)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1)   warunki lokalowe oraz wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz uzyskania akredytacji w tym zakresie,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
225Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 2)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2)   sprzęt wymagany do pobierania prób materiału siewnego,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
226Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 3)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3)   zakres oraz sposób wykonywania nadzoru nad urzędowymi kwalifikatorami, akredytowanymi kwalifikatorami, urzędowymi próbobiorcami, akredytowanymi próbobiorcami, akredytowanymi laboratoriami i urzędowymi laboratoriami oraz kontroli ich pracy,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
227Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 4)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

4)   minimalną liczbę wykonanych ocen oraz minimalną liczbę pobranych prób w określonym czasie,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
228Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 5)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

5)   programy szkoleń, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 i art. 79 ust. 3,

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
229Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 6)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

6)   szczegółowe warunki kadrowe, organizacyjne i techniczne, jakie powinny spełniać ośrodki szkoleniowe,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
230Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 7)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

7)   wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3,

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
231Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 83 ust.1 pkt 8)
2020-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

8)   warunki i sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3, oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
232Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)   sposób ustalania i wysokość opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
233Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 118 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
2)   sposób uiszczania opłat, o których mowa w art. 115 ust. 1
 

 

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
234Dz.U. 2012 poz. 1514
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.3)
2014-01-02

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
235Dz.U. 2013 poz. 217
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 88 ust.9)
2014-07-22

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki wynagradzania za pracę pracowników, o których mowa w ust. 1, w tym kwoty wynagrodzenia zasadniczego i tabele zaszeregowania pracowników, oraz warunki ustalania i wypłacania innych składników wynagrodzenia

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
236Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 1)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje dokumentów składanych przez kredytobiorcę umożliwiających dokonanie oceny wniosku o udzielenie
finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
237Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 2)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
238Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 3)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
w zakresie wyposażenia technicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
239Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 4)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) kryteria oceny wniosku o udzielenie finansowania zwrotnego, w tym kryteria zapewniające preferowanie
przedsięwzięć do których ma zastosowanie procedura otwartego konkursu przy sporządzaniu projektu architektonicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
240Dz.U. 2013 poz. 627
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 10h pkt 1)
2012-01-02Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb postępowania przy przeprowadzaniu poszczególnych rodzajów przetargów,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane