Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 236b ust.5 pkt 3)
2022-08-26

Minister właściwy do spraw klimatu, kierując się potrzebą zapewnienia kompletności i przejrzystości danych objętych Krajowym Rejestrem oraz właściwego funkcjonowania Krajowego Rejestru, określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki techniczne, formę, tryb oraz sposób przekazywania sprawozdania i danych, o których mowa w ust. 1 i 1b

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 248 ust.3 pkt 1a)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości znajdujących

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem:

1) kryteriów kwalifikowania substancji do kategorii substancji stwarzających zagrożenia:

a) dla zdrowia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 248 ust.3 pkt 1b)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości znajdujących

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem:

1) kryteriów kwalifikowania substancji do kategorii substancji stwarzających zagrożenia:

b) fizyczne

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 248 ust.3 pkt 1c)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości znajdujących

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem:

1) kryteriów kwalifikowania substancji do kategorii substancji stwarzających zagrożenia:

c) dla środowiska

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 248 ust.3 pkt 1d)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości znajdujących

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem:

1) kryteriów kwalifikowania substancji do kategorii substancji stwarzających zagrożenia:

d) pozostałe

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 248 ust.3 pkt 2)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje i ilości znajdujących

się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku

lub zakładu o dużym ryzyku, z uwzględnieniem:

2) nazw i oznaczeń numerycznych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu

o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 253 ust.3)
2016-10-07

 Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku

 

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 260 ust.3)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki,

ministrem właściwym do spraw klimatu, ministrem właściwym do spraw administracji publicznej oraz

Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne

i zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 267 ust.3)
2016-10-07

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji,

o których mowa w ust. 1, formę ich udostępniania oraz właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązane

do ich udostępniania

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 286 ust.6 pkt 1)
2021-02-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób przedkładania wykazów, o których mowa w ust. 1, i wymagania z tym związane

 

 

 

 

Minister Klimatu 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 286 ust.6 pkt 2)
2021-02-24

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

2) formę i postać wykazów, o których mowa w ust. 1

 

 

 

Minister Klimatu 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 286 ust.6 pkt 3)
2021-02-24

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory wykazów, o których mowa w ust. 1

 

 

 

 

Minister Klimatu 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 290 ust.2 pkt 1)
2018-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń: 

1) określi jednostkowe stawki opłat, o których mowa w ust. 1

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 290 ust.2 pkt 2a)
2018-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń: 

2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:

a) rodzaju gazów, pyłów, odpadów lub substancji w ściekach i temperatury ścieków

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 290 ust.2 pkt 2d)
2018-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń: 

2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:

 d) części obszaru kraju​

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 290 ust.2 pkt 2f)
2018-01-01

 Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń: 

2) może różnicować wysokość stawek opłat w zależności od:

  f) rodzaju opłaty

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 321h ust.3)
2022-12-02

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 400f ust.10)
2020-02-29

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wynagradzania członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy za udział w pracach rady

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 400p)
2017-11-11

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania

organów wojewódzkich funduszy oraz sposób udzielania pełnomocnictw, kierując się potrzebą zapewnienia

jednolitego i sprawnego działania wojewódzkich funduszy oraz właściwej realizacji ich zadań

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2024 poz. 54
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 404 ust.2)
2012-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, osiągniętą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane