Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9421Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 15a ust.8 pkt 2)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

2) wykaz badań diagnostycznych, o których mowa w ust. 6

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9422Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 15a ust.8 pkt 3)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb wystawiania recept, o których mowa w ust. 1 i 2,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9423Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 15a ust.8 pkt 4)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór recepty, o której mowa w ust. 1 i 2

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9424Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 15a ust.8 pkt 5)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób zaopatrywania w druki recept, o których mowa w ust. 1 i 2, i sposób ich przechowywania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9425Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 15a ust.8 pkt 6)
2014-09-11

Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób realizacji recept, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9426Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 1)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) ramowy program stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9427Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 2)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    

2)    sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9428Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 3)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

    3)    szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie odbywania stażu adaptacyjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9429Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 35 ust.6 pkt 4)
2016-11-05

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:

4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże adaptacyjne

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9430Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 41 ust.2)
2022-07-12

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe rodzaje zabezpieczenia ich przed przerobieniem, podrobieniem lub użyciem przez osobę nieuprawnioną

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9431Dz.U. 2024 poz. 814
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(art. 55a ust.2)
2023-01-28

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia studiów dla pielęgniarki lub położnej posiadającej zgodę, o której mowa w art. 35a, która uzyskała kwalifikacje zawodowe poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, mając na uwadze konieczność zapewnienia wyrównania poziomów kwalifikacyjnych do wymogów unijnych.

 

Minister Zdrowia
Otwarte - zaległe
 
9432Dz.U. 2024 poz. 834
Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej

(art. 67)
2024-07-01

Art. 67. W celu wykonania przepisów niniejszej ustawy Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia,

przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, dotacji podmiotowej i celowej, mię-

dzy częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikających

z ustawy budżetowej, a do czasu jego wejścia w życie dochody i wydatki są realizowane w ramach dotychczasowych części.

 

Otwarte - niezaległe
 
9433Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 1)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór odznaki honorowej oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki honorowej

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9434Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 2)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9435Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 3)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb postępowania i wymagane dokumenty w sprawach o nadanie odznaki honorowej i wydanie legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9436Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 4)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wydawania i noszenia odznaki honorowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9437Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 6 ust.4 pkt 5)
2015-08-31

Minister własciwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób wydawania legitymacji

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9438Dz.U. 2024 poz. 906
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

(art. 15 ust.7)
2015-08-31

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb pracy rady

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane