Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1d)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

d)  pouczenie składającego wykaz inwentarza co do obowiązku jego uzupełnienia, w przypadkach wskazanych w art. 10311 § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
2Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1c)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

c)  imię i nazwisko, numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer winnym właściwym rejestrze, ewidencji lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, oraz adres składającego wykaz inwentarza

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
3Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1b)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wykazu inwentarza obejmujący:

b) imię i nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), jeżeli został nadany, oraz ostatni adres spadkodawcy

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2024 poz. 1061
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

(art. 10312 §2 pkt 1a)
2015-10-18

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1)   wzór wykazu inwentarza obejmujący:

a)  dane, o których mowa w art. 10311 § 3

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
5Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 39 ust.1aa)
2023-08-19

W razie utworzenia ministerstwa Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych będących w posiadaniu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wydając zarządzenie, Prezes Rady Ministrów uwzględnia potrzebę zapewnienia składników majątkowych do realizacji zadań przez utworzone ministerstwo.

 

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - zaległe
 
6Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 14 ust.3)
2022-01-01

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb działania Rady Legislacyjnej, wysokość wynagrodzenia członków Rady Legislacyjnej oraz osób zaproszonych do udziału w pracach Rady Legislacyjnej, a także szczegółowe warunki przyznawania i wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Prezes Rządowego Centrum Legislacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2024 poz. 1050
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(art. 10b ust.4)
2020-12-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób używania wizerunku orła ustalonego dla godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej oraz wzory znaków graficznych i typograficznych lub sposób tworzenia takich znaków oraz zakres i sposób ich stosowania, mając na uwadze zapewnienie jednolitości i spójności w ich prezentowaniu przy zachowaniu nienaruszalności wzorów symboli Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

 

Szef Kancelarii Prezesa RM 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 35a ust.4)
2022-01-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i szóste, gromadzonych w rejestrze oraz sposób uwierzytelniania osób upoważnionych wpisanych do wykazu

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 5)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 5. wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
10Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 3)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 3. kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
11Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 4)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 4. sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji kwalifikacyjnej, w tym w szczególności wykształcenia i stażu pracy,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
12Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 2)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1 - 3,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
13Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 1)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
14Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 7)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

 
Zamknięte - zrealizowane
 
15Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 6)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 5)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w art. 25 ust. 3,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
17Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 4)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
18Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 3)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której mowa w art. 26 ust. 1,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
19Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 2)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
20Dz.U. 2024 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 29 pkt 1)
2017-10-01

Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej

 

 
Zamknięte - zrealizowane