Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 156 §2 pkt 2)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór:

2) kolejnego zarządzenia zabezpieczenia, o którym mowa w art. 156a § 1

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
2Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 156 §2 pkt 1)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór:

1) zarządzenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 1

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
3Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 110r §2)
2014-05-21

 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania wartości nieruchomości, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej wyceny nieruchomości 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
4Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 109 §1 pkt 2)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

2)    przechowywaniu i sprzedaży zajętych kosztowności, zapobiegający ich kradzieży

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
5Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 109 §1 pkt 1)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczególny tryb postępowania przy:

1)    sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, zapewniający ich niezwłoczną sprzedaż

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
6Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 107e §16 pkt 5)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) termin zapłaty ceny

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
7Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 107e §16 pkt 4)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i sposób prowadzenia licytacji elektronicznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
8Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 107e §16 pkt 3)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) termin licytacji elektronicznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 107e §16 pkt 2)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) dodatkowe elementy, jakie powinno zawierać obwieszczenie o licytacji elektronicznej oraz warunki publikacji

tego obwieszczenia

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
10Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 107e §16 pkt 1)
2018-01-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki udziału w licytacji elektronicznej

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
11Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 86a §3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności i Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb zawiadamiania oddziałów banków, placówek pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe i innych podmiotów uprawnionych

do dokonywania wypłat z zajętego rachunku w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
12Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 70 §2b)
2020-07-30

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności oraz sposób przekazywania tych informacji

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
13Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67c §15)
2014-05-21

Biegłemu skarbowemu za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przysługuje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
14Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67 §6)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory zawiadomień i protokołów, o których mowa w § 1, uwzględniając uwarunkowania wynikające z elektronicznego przetwarzania danych zawartych w tych zawiadomieniach i protokołach.

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów
Otwarte - niezaległe
 
15Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67 §2c)
2016-09-08

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i dokonywania doręczeń dokumentów

przesyłanych w ramach stosowanego środka egzekucyjnego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego

albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
16Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 67 §1)
2020-03-01

Z zastrzeżeniem art. 68 § 1, podstawę zastosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 1a pkt 12 lit. a, stanowi zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności albo protokół zajęcia prawa majątkowego, albo protokół zajęcia i odbioru ruchomości, albo protokół odbioru dokumentu, sporządzone według wzoru określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

 

 

 

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
17Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 63a §2 pkt 3)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób dokonywania doręczeń przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków

komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym

- mając na względzie sprawność i skuteczność prowadzenia łącznie egzekucji, niezbędność danych do jej prowadzenia oraz bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
18Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 63a §2 pkt 2)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób sporządzania adnotacji w sprawie zbiegu

- mając na względzie sprawność i skuteczność prowadzenia łącznie egzekucji, niezbędność danych do jej prowadzenia oraz bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
19Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 63a §2 pkt 1)
2025-03-25

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres danych zawartych w adnotacji w sprawie zbiegu

- mając na względzie sprawność i skuteczność prowadzenia łącznie egzekucji, niezbędność danych do jej prowadzenia oraz bezpieczeństwo posługiwania się dokumentami w postaci elektronicznej.

 

 

 

 

 

Minister FinansówAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
20Dz.U. 2023 poz. 2505
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

(art. 61 §6)
2021-02-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej, o którym mowa w § 1 pkt 1

 

 

 

 

  • Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 
Zamknięte - zrealizowane