Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 31)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie powinny spełniać systemy, o których mowa w art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 1, oraz ich minimalną funkcjonalność

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9042Dz.U. 2023 poz. 2465
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 39 ust.13)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przeprowadzania kontroli

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 4)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje fermentowanych napojów winiarskich określonych w art. 3 pkt 1 oraz szczegółowe wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne, jakie powinny spełniać te napojeMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 16)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wyrobu fermentowanych napojów winiarskich określonych w art. 3 pkt 1 oraz metody analiz tych napojów do celów urzędowej kontroli w zakresie jakości handlowejMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 2)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, termin zamknięcia rejestru przychodu i rozchodu wyrobów winiarskich, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia nr 436/2009Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2011 Nr 120 poz. 690
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

(art. 41 pkt 3)
2013-06-26Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, minimalną zawartość alkoholu w wytłokach i osadzie drożdżowymMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2023 poz. 589
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 21 ust.8)
2013-01-02

Rada Ministrów przyjmuje wykazy, o których mowa w ust. 2 i 3, w drodze rozporządzenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2023 poz. 589
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 39)
2011-06-22

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw Skarbu Państwa i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcji

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2021 poz. 678
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 20)
2016-09-15

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty sprzedaży i wzór deklaracji przyjęcia

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9050Dz.U. 2021 poz. 678
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 47 ust.4)
2013-12-14

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków o przyznanie pomocy finansowej, o której mowa w art. 46 ust. 1, oraz rodzaje dokumentów, które dołącza się do wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9051Dz.U. 2021 poz. 678
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego

(art. 63 ust.2)
2013-06-13

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 1)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 2)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania kontroli i weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 7,

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2022 poz. 1816
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(art. 16 ust.15 pkt 3)
2021-08-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2011 Nr 92 poz. 529
Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze

(art. 36 ust.8)
2012-11-07Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Miar określa, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat i tryb ich pobieraniaMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 1)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 1. wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorca końcowy oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski, o których mowa w art. 12 ust. 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2a)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: a) kosztów uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w art. 21 ust. 1,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9058Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 2b)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1: b) poniesionej opłaty zastępczej, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9059Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 3)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, oznaczonej symbolem "O(zj)", o której mowa w art. 12 ust. 5;

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 15 ust.1 pkt 4)
2012-01-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 4. współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną.

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane