Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9261Dz.U. 2020 poz. 1268
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9262Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1 pkt 3)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu oraz wzory stosowanych dokumentów;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9263Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9264Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór zaświadczenia o wpisie do rejestrów przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9265Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 6. szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9266Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1 pkt 7a)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłat: a) za badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9267Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłat: b) za wpis do rejestru przedsiębiorców,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9268Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 90 ust.1 pkt 7c)
2014-07-20

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 7. wysokość opłat: c) za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9269Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1a)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: a) kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9270Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 1b)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe programy: b) praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9271Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzory dokumentów związanych z przeprowadzeniem szkolenia i kursu, o których mowa w pkt 1, a w szczególności wzory zaświadczeń o ich ukończeniu

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9272Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 3)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9273Dz.U. 2014 poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 95 ust.1 pkt 4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłaty za praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9274Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.2a)
2018-06-04

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania staroście informacji, o których mowa w art. 92 ust. 2, art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz w art. 103 ust. 2

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9275Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.3 pkt 3)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9276Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.3 pkt 2)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 98a ust. 3

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9277Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.3 pkt 1)
2022-12-06

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1 ) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 3

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9278Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 1)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9279Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 2)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość opłaty za kurs, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9280Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 105 ust.5 pkt 3)
2021-12-05

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przecidziałania narkomanii;

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane