Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2024 poz. 917
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 15 ust.2)
2013-02-11

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, cele, rodzaje, zakres programowy, wymiar czasu, sposób prowadzenia i dokumentowania zajęć rehabilitacyjnych organizowanych w szpitalach psychiatrycznych oraz sposób nagradzania uczestników tych zajęć

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9302Dz.U. 2024 poz. 917
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 43 ust.2)
2013-02-11

 Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz sposób jej dokumentowania

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9303Dz.U. 2024 poz. 917
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 49 pkt 1)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

    1)    szczegółowy sposób postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego

    

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9304Dz.U. 2024 poz. 917
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 49 pkt 2a)
2019-01-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

      2)    wzory:

a)    skierowania do szpitala psychiatrycznego

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.3 pkt 1)
2012-09-04

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:1)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 2,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.3 pkt 2)
2012-09-04

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:2)    sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2, oraz okres ich przechowywania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9307Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 1)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1)    formy i tryb współdziałania między organami, o których mowa w ust. 4

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9308Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 2)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz zakażeń i chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9309Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 3)
2014-01-15

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3)    terminy i sposoby przekazywania informacji epidemiologicznych oraz epizootycznych

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9310Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 4)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

4)    sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 5, oraz okres ich przechowywania

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9311Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 5)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

5)    sposób wykorzystania sił i środków posiadanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9312Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 24 ust.6 pkt 6)
2014-01-15

6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

6)    rodzaje badań laboratoryjnych wykonywanych przez organy, o których mowa w ust. 4

 

  • Minister Zdrowia
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9313Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 27 ust.9 pkt 1)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej

lub zgonu z ich powodu dokonywane są zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9314Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 27 ust.9 pkt 2)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, o których mowa w ust. 1, oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9315Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 27 ust.9 pkt 3)
2019-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3)    wzory formularzy zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9316Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 29 ust.7 pkt 1)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające obowiązkowi zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz

przesłanki dokonywania zgłoszeń

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9317Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 29 ust.7 pkt 2)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2) sposób dokonywania zgłoszeń wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9318Dz.U. 2024 poz. 924
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

(art. 29 ust.7 pkt 3)
2020-07-01

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory formularzy zgłoszeń wyników badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

 

 

 

 

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9319Dz.U. 2024 poz. 416
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 8a ust.2 pkt 2)
2014-03-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9320Dz.U. 2023 poz. 1666
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.12)
2021-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro, o których mowa w ust. 11

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane