Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9321Dz.U. 2024 poz. 416
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(art. 8a ust.2 pkt 2)
2014-03-04

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

2)    wykaz systemów wymiany informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zasady zarządzania przez Głównego Inspektora Sanitarnego wymianą tych informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9322Dz.U. 2024 poz. 1068
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim

(art. 86 ust.12)
2021-12-22

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wykazy polskich obszarów morskich, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro, o których mowa w ust. 11

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9323Dz.U. 2005 Nr 145 poz. 1221
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 30 ust.4)
2013-03-09Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i tryb wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochronyMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9324Dz.U. 2005 Nr 145 poz. 1221
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 34)
2013-03-09Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badaniaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9325Dz.U. 2005 Nr 145 poz. 1221
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 54)
2013-03-09Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskali świadectwa wydane przez właściwą terytorialnie komendę wojewódzką Policji, potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z broniąMinister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9326Dz.U. 2015 poz. 858
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

(art. 19 ust.3)
2016-08-20

Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wprowadzania na obszar celny Unii i wyprowadzania poza ten obszar, a także obejmowania procedurą celną i powrotnym wywozem okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9327Dz.U. 2009 Nr 168 poz. 1323
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej

(art. 30 ust.7)
2013-03-09Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1 w odniesieniu do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznychMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9328Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1365
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

(art. 4b pkt 1)
2012-08-24

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, określi w drodze rozporządzenia:

1) zakres uzupełnienia wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, sposób i formę przekazywania uzupełnionego wykazu i danych, o których mowa w art. 1a ust. 1 i 4, a także sposób dokonania uzupełnienia, o którym mowa w art. 1a ust. 6

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9329Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02

Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa  oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9330Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1a)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

a) objętych ochroną ścisłą, z wyszczególnieniem gatunków wymagajacych ochrony czynnej

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9331Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 48 pkt 1b)
2014-10-02

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki roślin:

b) objętych ochroną częściową

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9332Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 607zd §8)
2012-12-02

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w  § 4

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9333Dz.U. 2023 poz. 1149
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

(art. 15 ust.4 pkt 1)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

dopuszczalne zawartości substancji niepożądanych w paszach,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9334Dz.U. 2023 poz. 1149
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach

(art. 15 ust.4 pkt 2)
2017-01-02

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) zawartość niektórych substancji niepożądanych w paszy, po stwierdzeniu których podejmuje się działania, o których mowa w ust. 3, oraz rodzaje tych działań w odniesieniu do określonej substancji niepożądanej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9335Dz.U. 2023 poz. 1309
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski

(art. 182c)
2013-01-01

Minister własciwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb wydawania oraz wzór certyfikatu ubepieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera, o którym mowa w art. 182a § 2, i świadectwa, o którym mowa w art. 182a §11

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9336Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 31 ust.3)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9337Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 45)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportówsporządzanych przez Komisję

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9338Dz.U. 2019 poz. 1374
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich

(art. 47 ust.5)
2012-10-28

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, sposób wykonania obowiązkówarmatora i kapitana statku, podmiotu zarządzającego portem oraz użytkownika infrastruktury portowej, w zakresie sposobuzabezpieczenia śladów i dowodów dotyczących wypadku lub incydentu morskiego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9339Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać świadczeniodawca lub niebędąca świadczeniodawcą osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji, występujący do Funduszu o dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 3

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9340Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 50 ust.10)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 6 i 9

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane