Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9361Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 48 ust.5 pkt 1)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia

sprawności technicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9362Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 48 ust.5 pkt 2)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który

poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9363Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 48 ust.5 pkt 3)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

3) odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego

do stosowania środków ochrony roślin oraz termin pierwszego badania tego sprzętu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9364Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 1)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony

roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania

środków ochrony roślin w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9365Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 2)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

2) metodykę badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9366Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 3)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

3) zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony

roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać

dokument potwierdzający przeprowadzenie badań sprawności technicznej tego sprzętu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9367Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 4)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

4) zakres informacji o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9368Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 54 pkt 5)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:

5) wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9369Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 57 ust.9)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną produkcją roślin oraz wzór tej dokumentacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9370Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 63 pkt 1)
2013-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:1)    kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, o których mowa w art. 58 ust. 3, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9371Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 63 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:2)    wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9372Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 1)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:1)    warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9373Dz.U. 2019 poz. 1900
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 2)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:2)    kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9374Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 3a)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:3)    programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:a)    stosowania środków ochrony roślin - sposób stosowania tych środków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9375Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 3b)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie: b)  badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin - rodzaje tego sprzętu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9376Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 4)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 4)   maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9377Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 5)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 5)  zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9378Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 6)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin przekazywania tych informacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9379Dz.U. 2023 poz. 340
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 72 pkt 7)
2016-04-27

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące: 7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9380Dz.U. 2023 poz. 681
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

(art. 32a ust.9 pkt 1)
2019-04-21

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i warunki postępowania podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 2, w zakresie prowadzenia działalności pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA, a także doradztwa inwestycyjnego w odniesieniu do takich instrumentów, w tym określi pojęcie konfliktu interesów i sposób postępowania podmiotu w zakresie konfliktów interesów

 

Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane