Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9361Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 2)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 2)    sposób wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9362Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 3)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 3) terminy wnoszenia reklamacji,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9363Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 92 ust.4 pkt 4)
2014-01-02

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9364Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 1)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 1sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9365Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 2)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 2)   szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9366Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 1)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9367Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 2)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9368Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 3)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9369Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 4)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

4)  korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług powszechnych oraz sposób ich liczenia

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9370Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 120 pkt 5)
2023-03-05

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia

- mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej, uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w artr. 46, oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 kompletność opisu kalkulacji kosztu netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

 

 

Minister Aktywów Państwowych 
Zamknięte - zrealizowane
 
9371Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 3)
2013-01-02

 Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 3)  tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej oraz opisu kalkulacji kosztów

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9372Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 104 pkt 4)
2013-01-02

Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 4)  zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9373Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 26 ust.4)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, listę gatunków roślin warzywnych i sadowniczych o dużym znaczeniu gospodarczym, dla których przeprowadza się badania WGOMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9374Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 29 ust.7)
2013-01-28Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, jednostki odpowiedzialne za genetyczne zasoby roślin, biorąc pod uwagę konieczne doświadczenie i wiedzę w zakresie ochrony zasobów genetycznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienie prawidłowej realizacji działań w zakresie obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych i amatorskich, a także ochronę różnorodności genetycznej.Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9375Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 1)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowe terminy składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9376Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 2)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2) liczbę rozmnożeń materiału siewnego dla poszczególnych grup lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem opisu poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9377Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 3)
2013-01-28

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3)    szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem w szczególności:
a)    terminów dokonywania i liczby ocen stanu plantacji nasiennej w odniesieniu do poszczególnych grup roślin i gatunków,
b)    izolacji przestrzennej od innych upraw, czystości gatunkowej i odmianowej, zdrowotności, określenia przedplonu oraz zmianowania roślin na plantacjach nasiennych,
c)    czasu prowadzenia plantacji wieloletnich roślin rolniczych,
d)    sposobu oznaczania plantacji nasiennych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9378Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 4)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:4) szczegółowe wymagania w zakresie jakości materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z zastrzeżeniem pkt 8

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9379Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 5)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:dopuszczalną wielkość partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych w obrocie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9380Dz.U. 2012 poz. 1512
Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie

(art. 40 pkt 6)
2013-01-28

 Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:sposób oznaczania partii materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych wytworzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane