Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9401Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 3)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:3)    limity pojazdów kwalifikowanych do małej serii

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9402Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:4)    szczegółowe czynności organów w procedurach homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9403Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 5)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:5)    istotne cechy różnicujące kategorię, typ, wariant lub wersję pojazdu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9404Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 6)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 6)  warunki i sposób wyboru pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, o których mowa w art. 70z ust. 5

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9405Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7a)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 7) zakres i sposób przeprowadzania:a)    badań homologacyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9406Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 7b)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:7) zakres i sposób przeprowadzania:b)    kontroli zgodności produkcji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9407Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 8)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:wzory dokumentów związanych z homologacją typu oraz szczegółowe wymagania dla dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 5 i art. 70z ust. 2, w zależności od procedury homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9408Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 9)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: wzór i opis znaku homologacji typu przedmiotu wyposażenia lub części

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9409Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 10)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 10)  terminy ważności świadectw zgodności WE lub świadectw zgodności

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9410Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11a)
2013-06-23

    Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11) wysokość opłat za:a)    wydanie i zmianę świadectwa homologacji typu

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9411Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11b)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu:11)  wysokość opłat za:b)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdów produkowanych w małych seriach

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9412Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 70zm ust.1 pkt 11c)
2013-06-23

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio dla danej kategorii pojazdu: 11)  wysokość opłat za:c)    uznanie świadectwa homologacji typu pojazdu, o której mowa w art. 70j ust. 4

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9413Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 1)
2012-07-02

 Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:1)    warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9414Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 3)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia: 3) materiały mające szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9415Dz.U. 2024 poz. 291
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 2f)
2012-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji, rodzaje dokumentów, których kopie dołącza się do tego wniosku, oraz tryb udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji, uwzględniając w szczególności zakres niezbędnej analizy, o której mowa w art. 2a ust. 1, przy udzielaniu określonych poręczeń lub gwarancji oraz zapewnienie sprawności rozpatrywania wniosków.

Minister Skarbu Państwa 
Zamknięte - zrealizowane
 
9416Dz.U. 2024 poz. 291
Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

(art. 34a ust.4 pkt 1)
2018-07-01

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oraz tryb udzielania w ramach programów rządowych w formie poręczeń lub gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego:

1) pomocy publicznej

 

 

  • Minister Finansów
  • Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
 
Zamknięte - zrealizowane
 
9417Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 79c ust.3)
2013-01-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9418Dz.U. 2024 poz. 34
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(art. 175a ust.2)
2013-03-22

Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1

Minister Administracji i Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9419Dz.U. 2022 poz. 2336
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych

(art. 32 ust.6)
2013-04-30

Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania, potwierdzenia posiadania, terminy i zakres weryfikacji wielkości, sposób dysponowania oraz formę gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9420Dz.U. 2023 poz. 622
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 20 ust.1 pkt 3b)
2013-08-11

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 3) opłatę za wydanie:b)    międzynarodowego prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane