Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9421Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140 ust.4)
2013-03-19

Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i sposób refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Lotnictwa Państwowego

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9422Dz.U. 2020 poz. 1268
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

(art. 136 ust.5)
2017-01-01

 Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób  współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9423Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 6 ust.2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w ust. 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9424Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 10 ust.8)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9425Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia:1) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom kosztów administracyjnych oraz zapewnieniesprawnego rozpatrywania wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub o wydaniezezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin, pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzeniebadań oraz decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego pobierania tychopłat;

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9426Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 15 ust.8 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzaniauiszczenia: 2) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty poszczególnych czynności oraz zapewnieniesprawnego wykonywania tych czynności.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9427Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 35 ust.6)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania integrowanej ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9428Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 1)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony

roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9429Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9430Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.1 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9431Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1a)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:a) przechowywania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9432Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1b)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9433Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1c)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9434Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 1d)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przystosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:1) sposób:d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9435Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 2)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności:

2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające

minimalne odległości, od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można przechowywać te

środki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9436Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.3 pkt 3)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin, w szczególności: 3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin stwarzającego szczególnezagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z tymiśrodkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać narażone na kontakt z tymi środkami

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9437Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 40 ust.4)
2013-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rozwiązania techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9438Dz.U. 2024 poz. 630
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

(art. 48 ust.5 pkt 1)
2016-04-27

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu potwierdzenia

sprawności technicznej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane