Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Powrót

Szczegóły upoważnienia

StatusZamknięte - zrealizowane
Treść

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia:

1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można stosować środki ochrony

roślin

 

Podstawa prawnaDz.U. 2024 r. poz. 630Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(art. 40 ust.1 pkt 1)
Organ zobligowanyMinister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaj aktu wykonawczegorozporządzenie ministra
Rodzaj upoważnieniaobligatoryjne
Implementacja prawa Unii Europejskiejdyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów Dz.U.UE L 384 z 31.12.200, str. 74
Ustawowy termin wykonania upoważnienia2013-04-27
Akt wykonawczy
GENERUJ RAPORT

Powrót