Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
181Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140e ust.3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób zgłaszania pokładowych i osobistych nadajników sygnału niebezpieczeństwa do ewidencji, warunki i sposób ich wykreślania z ewidencji, a także sposób i warunki prowadzenia tej ewidencji

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
182Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 153b)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dotyczące wykonywania lotów z materiałami niebezpiecznymi na pokładzie cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
183Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 3. szczegółowe warunki i sposób prowadzenia rejestru podmiotów szkolących, tryb składania wniosków o wpis do rejestru podmiotów szkolących oraz zgłaszania zmiany danych rejestrowych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
184Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy sposób zorganizowania i funkcjonowania służby ASAR

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
185Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 197 ust.9)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania kosztów wykonywania obowiązku użyteczności publicznej

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
186Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 95a ust.4 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór wniosku o wpis do rejestru podmiotów szkolących;

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
187Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

2) system zachęt dla instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
188Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 3)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowe zadania cywilno-wojskowego ośrodka koordynacji poszukiwania i ratownictwa lotniczego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
189Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 83a)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, podstawowe przepisy porządkowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku, obowiązujące w stosunku do wszystkich osób znajdujących się na terenie lotniska

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
190Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 104 ust.9)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust. 4

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
191Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 54 ust.8)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i procedury wykonywania lotów, o których mowa w ust. 5 i 7

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
192Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.8)
2011-09-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
193Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 65a ust.2)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu, kierując się potrzebą zapewnienia rozwoju infrastruktury transportowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, ze wskazaniem zadań inwestycyjnych podmiotów objętych wsparciem.

 

Minister Infrastruktury Brak prac legislacyjnych
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
194Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 127 ust.8 pkt 1)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. tryb i sposób opracowywania, konsultowania i zatwierdzania planów skuteczności działania, oraz wykonywania nadzoru nad ich realizacją,

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
195Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 5)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) sposób współdziałania z innymi podmiotami i jednostkami

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
196Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 59a ust.7)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne i eksploatacyjne w stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 4, oraz sposób i tryb przeprowadzania kontroli sprawdzającej

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
197Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 140d ust.2 pkt 4)
2011-09-19

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy sposób prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
198Dz.U. 2024 poz. 30
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 1)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 1. terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
199
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

(art. 130 ust.3 pkt 2)
2011-10-25

Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
200Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 30 ust.5)
2011-10-30

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres raportu, o którym mowa w ust.4

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane