Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9001Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 1)
2024-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) formy, tryb, organizację, sposób odbywania i dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8

pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9002Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 34k pkt 8)
2024-08-02

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

8) wzory świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego, świadectwa ukończenia szkolenia zawodowego z wyróżnieniem, świadectwa zdania egzaminu końcowego, świadectwa zdania egzaminu końcowego z wyróżnieniem, świadectwa ukończenia szkolenia dla policjantów w służbie kandydackiej oraz świadectwa ukończenia doskonalenia zawodowego centralnego

– mając na uwadze zapewnienie właściwego przygotowania policjantów do wykonywania zadań służbowych oraz konieczność zapewnienia właściwej realizacji oraz prawidłowego dokumentowania szkoleń, o których mowa w art. 34 ust. 8 pkt 1 oraz w art. 30 ust. 2a, i doskonalenia zawodowego oraz przebiegu egzaminów końcowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9003Dz.U. 2023 poz. 1075
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 24 ust.1 pkt 2)
2024-08-12

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać świadectwa zdrowia zwierząt oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w pkt 1, sposób ich wystawiania, a także wzory tych świadectw, z uwzględnieniem gatunku, przeznaczenia lub pochodzenia zwierząt oraz rodzaju niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego i ich przeznaczenia, mając na względzie zapewnienie ujednolicenia wzoru tych świadectw z wzorami obowiązującymi w pozostałych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9004Dz.U. 2023 poz. 1075
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

(art. 24 ust.1 pkt 1)
2024-08-12

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania weterynaryjne, w tym wymagania zdrowotne dla zwierząt i produktów niejadalnych, w handlu:

a) zwierzętami, o których mowa w art. 19 ust. 1, z uwzględnieniem ich gatunku i przeznaczenia,

b) niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 22 ust. 1, z uwzględnieniem rodzaju produktów

- mając na uwadze ochronę zdrowia publicznego i obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - niezaległe
 
9005Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 300 §4 pkt 2)
2024-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

2) wyjaśnień, o których mowa w § 3a, odrębne dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby.

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9006Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 300 §4 pkt 1)
2024-08-15

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych:

1) pouczeń, o których mowa w § 1–3, w tym odrębne dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9007Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 607l §4 pkt 1)
2024-08-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór pisemnego pouczenia, o którym mowa w § 3a, w tym odrębny dla osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika, osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub osoby, które nie ukończyły 18 lat

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9008Dz.U. 2024 poz. 37
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

(art. 607l §4 pkt 2)
2024-08-16

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory pisemnych wyjaśnień, o których mowa w § 3b, odrębnych dla osób nieporadnych ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz osób, które nie ukończyły 18 lat, mając na względzie konieczność zrozumienia wyjaśnień przez te osoby

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości
Otwarte - niezaległe
 
9009Dz.U. 2023 poz. 1436
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(art. 60)
2024-09-01

Minister właściwy do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, zmienić wielkość udziału, o którym mowa w art. 59 pkt 1 lub 2, na kolejny rok lub lata kalendarzowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - niezaległe
 
9010Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 80cf ust.2)
2024-09-01

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych udostępnianych na podstawie art. 80c i art. 80cc - 80ce, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

 

 

Minister Cyfryzacji
Otwarte - niezaległe
 
9011Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 3)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9012Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 2)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9013Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 1)
2024-09-08

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób nadawania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
9014Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 14 ust.7)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb przyznawania rekompensaty oraz wyrównania do wysokości rekompensaty, wzór wniosków o ustalenie prawa do rekompensaty i wyrównania do wysokości rekompensaty oraz dokumenty stanowiące podstawę do ich ustalenia i wypłaty

 

 

 

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Otwarte - niezaległe
 
9015Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 5)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

5) tryb wręczania odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wraz z dyplomem

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9016Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 6)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

6) sposób noszenia odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.

Otwarte - niezaległe
 
9017Dz.U. 2024 poz. 233
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych

(art. 30 ust.2 pkt 4)
2024-09-08

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb przedstawiania wniosku o nadanie odznaki, o której mowa w ust. 1 pkt 1

– kierując się uroczystym charakterem wręczania odznaki, potrzebą ujednolicenia sposobu składania wniosku oraz wzornictwem stosowanym w polskiej falerystyce.”

 

 

Otwarte - niezaległe
 
9018Dz.U. 2023 poz. 1072
Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

(art. 10 ust.24 pkt 2)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi wzór:

 2) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 22

– kierując się koniecznością ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji oraz – w przypadku wzoru zaświadcze-nia – zapewniając jego zgodność z załącznikiem V do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/883 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków, zmieniającej dyrektywę 2010/65/UE i uchylającej dyrektywę 2000/59/WE.

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9019Dz.U. 2022 poz. 1250
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

(art. 9 ust.7)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza, na którym jest składany raport, mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnego monitorowania eksploatacji portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków.

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9020Dz.U. 2022 poz. 1250
Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów ze statków

(art. 15 ust.4)
2024-09-14

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporządzenia, określi wzór formularza wniosku o zatwierdzenie planu gospodarowania odpadami ze statków, uwzględniając potrzebę informowania o systemie gospodarowania odpadami ze statków w portach lub przystaniach morskich oraz konieczność weryfikacji procesu odbioru odpadów ze statków.

 

 

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane