Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
81Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34b ust.3)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
82Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzory: c) świadectw pomiarowych;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
83Dz.U. 2022 poz. 1097
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 34c ust.4 pkt 1a)
2010-07-13

 Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1. wzory: a) wniosku o przeprowadzenie inspekcji technicznej

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
84Dz.U. 2017 poz. 2128
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 26 ust.7)
2010-07-13

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres wykonywania czynności pomiaru statku;

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
85Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 36 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, termin powstania obowiązku ubezpieczenia i minimalną sumę gwarancyjną ubezpieczenia

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
86Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 40 ust.5)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, termin powstania obowiązku ubepieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
87Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2-6,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
88Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 20 ust.2)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikowania wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
89Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 39 ust.5)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać ocena kliniczna wyrobów medycznych lub aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wiarygodności wyników oceny klinicznej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
90Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 11 ust.9)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku CE

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
91Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 4. wykaz A i wykaz B, o których mowa w art. 21

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
92Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór formularza NCAR,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
93Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób sprawowania nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi autoryzowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
94Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym oraz o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznymi o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
95Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 1. wymagania zasadnicze,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
96Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.3)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
97Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór notatki bezpieczeństwa,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
98Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 4. wysokość opłaty, o której mowa w art. 29 ust. 9

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
99Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. kryteria raportowania zdarzeń z wyrobami i incydentów medycznych,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
100Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone