Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
101Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 1. wymagania zasadnicze,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
102Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 2. procedury oceny zgodności,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
103Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 4. informacje, jakie powinno zawierać sprawozdanie końcowe z wykonania badania klinicznego, o którym mowa w art. 54 ust. 4Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
104Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 23 ust.4)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, dla aktywnych wyrobów medycznych do implantacji: 3. wykaz procedur oceny zgodności, które mogą być prowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
105Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
106Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 37 ust.10)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób sprawowania nadzoru nad jednostkami notyfikowanymi autoryzowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
107Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
108Dz.U. 2021 poz. 1565
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 20 ust.2)
2010-09-18

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób klasyfikowania wyrobów medycznych

Minister Zdrowia 
Zamknięte - uchylone
 
109Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. wzór wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego i na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym oraz o wydanie opinii przez komisję bioetyczną o badaniu klinicznymi o wnioskowanych zmianach w badaniu klinicznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
110Dz.U. 2018 poz. 87
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

(art. 19 ust.8)
2010-10-02

Minister właściwy do spraw nauki określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przyznawania pomocy publicznej na cele określone w ust. 1

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Zamknięte - uchylone
 
111Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37a ust.5)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 4, wzór dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia oraz wykaz kwalifikacji z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej, których posiadanie zwalnia z obowiązku odbycia szkolenia

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
112Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37b ust.8 pkt 1)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia: 1. szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
113Dz.U. 2024 poz. 395
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej

(art. 37b ust.8 pkt 2)
2010-10-16

Minister właściwy do spraw kultury fizycznej, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw transportu określą, w drodze rozporządzenia: 2. warunki kadrowe i organizacyjne, konieczne dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu

Minister Sportu i Turystyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
114Dz.U. 2022 poz. 883
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1b)
2010-11-28

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: b) pkt. 2,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
115Dz.U. 2022 poz. 883
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 1a)
2010-11-28

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 1. wykaz gatunków ryb uznanych za nierodzime oraz warunki, w szczególności techniczne, organizacyjne lub gospodarcze, wprowadzania ryb tych gatunków, dla których nie jest wymagane zezwolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 1: a) pkt 1,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
116Dz.U. 2022 poz. 883
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym

(art. 3f pkt 2)
2010-11-28

Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia: 2. wykaz gatunków ryb uznanych za rodzime

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
117Dz.U. 2022 poz. 988
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129h ust.5 pkt 4)
2011-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu, mając na względzie przyczyny i lokalizację wypadków drogowych, przeciwdziałanie tym wypadkom oraz wdrażanie kierujących pojazdami do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia: 4) szczegółowe warunki wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, o których mowa w art. 129b ust. 4, w tym obowiązku oznakowania miejsc prowadzenia kontroli

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - uchylone
 
118Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.5)
2011-01-01

Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Sprawiedliwości,  określi, w drodze rozporządzenia, wzory dokumentów stosowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

Minister Infrastruktury Stały Komitet Rady Ministrów
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
119Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 129g ust.4)
2011-01-01

 Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
120Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

(art. 28 ust.7)
2011-01-02Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia: 3. rodzaje i wzory dokumentów potwierdzających dokonanie odzysku i recyklingu,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane