Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
141Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 8 ust.5a pkt 5)
2011-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

5)    naprawy i modernizacji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
142Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 8 ust.5a pkt 1)
2011-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

1)    projektowania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
143Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 8 ust.5a pkt 2)
2011-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

2)    materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
144Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 8 ust.5a pkt 3)
2011-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

3)    wytwarzania

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
145Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 8 ust.5a pkt 6)
2011-07-01

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne dozoru technicznego dla urządzeń technicznych lub urządzeń, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 5 ust. 4, w zakresie:

6)    likwidacji

Minister Rozwoju i Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
146Dz.U. 2022 poz. 1623
Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 36 ust.4)
2011-07-01

Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób naliczania oraz rozliczania opłat za używanie lokali mieszkalnych i opłat pośrednich, sposób obliczania zaliczek na opłaty pośrednie oraz wzory kalkulacji stawki opłat za używanie 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
147Dz.U. 2007 Nr 125 poz. 874
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(art. 30 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyłaniania składu oraz tryb działania komisji społecznej, o której mowa w ust. 5

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
148Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38d ust.8)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów końcowego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz na pokrycie kosztów likwidacji elektrowni jądrowej dokonywanej przez jednostkę organizacyjną, która otrzymała zezwolenie na eksploatację elektrowni jądrowej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
149Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 38c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dla etapu likwidacji różnych rodzajów obiektów jądrowych, a także zawartość raportu z likwidacji obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
150Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36d ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzania analiz bezpieczeństwa, a także zakres wstępnego raportu bezpieczeństwa

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
151Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 39 ust.7)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o których mowa w ust. 2

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
152Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 2)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:2)    szczegółowe warunki i tryb nadawania przez Prezesa Agencji uprawnień do wykonywania tych czynności, tryb pracy komisji egzaminacyjnej i składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, sposób i tryb przygotowania i przeprowadzania egzaminów, sposób wnoszenia opłaty za egzamin, jej wysokość oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
153Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:3. wymagane zakresy szkoleń, w tym szkoleń praktycznych, warunki, jakie muszą spełniać jednostki przeprowadzające szkolenia, formy organizowania szkoleń, a także tryb uzyskiwania wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
154Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 35b ust.4)
2011-07-02

 Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadki wykluczające możliwość uznania terenu za spełniający wymogi, o których mowa w ust. 1, a także wymagania dotyczące raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
155Dz.U. 2022 poz. 1514
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym

(art. 5 ust.4)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń technicznych lub urządzeń mogących stwarzać inne niż określone w art. 4 pkt 1 zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, podlegające dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
156Dz.U. 2023 poz. 1516
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(art. 5 ust.14)
2011-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, ramowy program zajęć praktycznych oraz sposób ich odbywania, dokumentowania i zaliczania

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
157Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12d ust.8 pkt 1)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:1.   wykaz czynności, o których mowa w art. 12c ust. 2,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
158Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 36c ust.3)
2011-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, jakie ma uwzględniać projekt obiektu jądrowego, dla różnych rodzajów obiektów jądrowych,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
159Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 1)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których mowa w art. 29 pkt 4 i 5,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone
 
160Dz.U. 2021 poz. 468
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

(art. 33 ust.7 pkt 2)
2011-07-11

Minister właściwy do spraw gospodarki w prozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 2. tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1 - 3,

Minister Gospodarki 
Zamknięte - uchylone