Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9061Dz.U. 2021 poz. 711
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 3)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. ramowy regulamin przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9062Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 1)
2012-07-02

 Minister właściwy do spraw transportu, uwzględniając konieczność prawidłowego zabezpieczenia obrotu tablicami rejestracyjnymi oraz materiałami mającymi szczególne znaczenie do produkcji tablic rejestracyjnych, określi, w drodze rozporządzenia:1)    warunki produkcji i szczegółowy sposób dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz prowadzenia ewidencji, o których mowa w art. 75a ust. 6

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9063Dz.U. 2021 poz. 711
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. skład oraz tryb i warunki powoływania i odwoływania komisji konkursowej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9064Dz.U. 2021 poz. 711
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 49 ust.8 pkt 1)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 1. sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 1,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9065Dz.U. 2023 poz. 991
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

(art. 17 ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpiecznia potrzeb zdrowotnych oraz zakres informacji o tych wyrobach

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9066Dz.U. 2022 poz. 2393
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

(art. 26 ust.2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi w drodze rozporządzenia, sposób organizacji obsługi bibliotecznej w domach pomocy społecznej oraz sposób współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9067Dz.U. 2023 poz. 1047
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

(art. 75c pkt 2)
2012-07-02

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia tryb legalizacji tablic rejestracyjnych, warunki techniczne oraz wzór znaku legalizacyjnego, o którym mowa w art. 75b

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9068Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 404 ust.2)
2012-07-01

Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową dochodów gmin i powiatów, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, osiągniętą w roku poprzednim, w terminie do końca I półrocza roku następnego.

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9069Dz.U. 2011 Nr 264 poz. 1573
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

(art. 63o)
2012-06-13

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a,

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9070Dz.U. 2006 Nr 187 poz. 1381
Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

(art. 9a ust.5)
2012-06-09Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 3Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9071Dz.U. 2023 poz. 645
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(art. 24m ust.3)
2012-06-01

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, metodę dokonywania klasyfikacji, o których mowa w ust. 1,

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
9072Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 1)
2012-05-29

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia:1)    sposób obliczania wartości wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji;

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9073Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 3)
2012-05-29

 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia: 3)    sposób oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9074Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86c)
2012-05-29

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, krajowy cel redukcji narażenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9075Dz.U. 2021 poz. 1973
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

(art. 86a ust.1 pkt 2)
2012-05-29

Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, kierując się potrzebą dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji oraz określenia i dotrzymania krajowego celu redukcji narażenia, określi, w drodze rozporządzenia: 2)    sposób obliczania wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia;

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9076Dz.U. 2012 poz. 161
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

(art. 45 ust.1)
2012-05-14Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych
określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz wymogi
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9077Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 5)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 5. szczegółowe wymagania Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9078Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 3)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 3. sposób i tryb prowadzenia Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych w zakresie badanego produktu leczniczego weterynaryjnego,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9079Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 4)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 4. wysokość opłat, o których mowa w art. 37ah ust.3, oraz sposób ich uiszczania,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9080Dz.U. 2022 poz. 2301
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne

(art. 37aj pkt 2)
2012-05-02

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 2. sposób i zakres prowadzenia kontroli badań klinicznych weterynaryjnych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej Weterynaryjnej,

Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane