Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
1Dz.U. 2018 poz. 1668
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

(art. 444 ust.2)
2018-10-01

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
2Dz.U. 2019 poz. 294
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

(art. 20 ust.5)
2019-01-01
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu corocznie określa, w drodze rozporządzenia, wysokość kwoty bazowej
Minister Sprawiedliwości
Otwarte - zaległe
 
3Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 185 ust.6)
2018-01-01
Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze rozporządzenia
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
4Dz.U. 2019 poz. 534
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 45)
2019-04-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, tryb łączenia, podziału i likwidacji instytutów Sieci
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
5Dz.U. 2019 poz. 534
Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz

(art. 27 ust.9)
2019-04-01
 Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego członkom rady instytutu Sieci za udział w jej posiedzeniach
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Otwarte - zaległe
 
6Dz.U. 2018 poz. 2268
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 193 ust.7)
2018-01-01
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi ŚródlądowejUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
7Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41 ust.6 pkt 1)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

1) oznakowania miejsc tankowania lub ładowania pojazdu samochodowego
Minister EnergiiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
8Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 41 ust.6 pkt 3)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

3) porównywania cen paliw alternatywnych z cenami benzyny silnikowej oraz oleju napędowego
Minister EnergiiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
9Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.2 pkt 2)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje badań technicznych punktów bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) przeprowadzanych przez TDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania
Minister EnergiiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
10Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.2 pkt 3)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

3) wysokość opłaty, o której mowa w art. 28 ust. 5
Minister EnergiiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
11Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.1 pkt 1)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego,
Minister EnergiiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
12Dz.U. 2018 poz. 317
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

(art. 29 ust.1 pkt 2)
2018-02-22

Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez UDT oraz sposób i terminy ich przeprowadzania
Minister EnergiiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
13Dz.U. 2018 poz. 1344
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 28zg ust.6)
2018-07-28
Minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw gospodarki, ministrem właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej oraz ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe kryteria wyboru projektów do wsparcia
Minister EnergiiUzgodnienia, konsultacje publiczne lub opiniowanie projektu
Otwarte - zaległe
 
14Dz.U. 2018 poz. 2215
Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

(art. 104 ust.5)
2019-01-01
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania informacji, o której mowa w ust. 1, tryb jej przekazywania oraz jej wzór
Minister Finansów
Otwarte - zaległe
 
15Dz.U. 2018 poz. 1557
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

(art. 25d ust.2)
2019-01-02
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych,a także sposób prowadzenia baz danych określonych w ust.1
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Otwarte - zaległe
 
16Dz.U. 2018 poz. 1530
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(art. 28 ust.6)
2019-01-01
 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego, określa, w drodze rozporządzenia, sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego
Minister Edukacji Narodowej
Otwarte - zaległe
 
17Dz.U. 2017 poz. 1983
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

(art. 41 ust.3)
2016-12-17

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, w zakresie transportu drogowego i kolejowego, właściwości opakowania, w którym nadawca jest obowiązany oddać przewoźnikowi rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania

Otwarte - zaległe
 
18Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 1)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór wniosku o przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
19Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 2)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) wzór i sposób noszenia odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe
 
20Dz.U. 2018 poz. 609
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

(art. 28b ust.3 pkt 3)
2017-05-01
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) wzór legitymacji potwierdzającej przyznanie odznaki, o której mowa w art. 28a ust. 1
Minister Spraw Wewnętrznych i AdministracjiUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - zaległe