Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9041Dz.U. 2018 poz. 2037
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 25c)
2011-03-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych, a w szczególności tryb zgłaszania i zabezpieczania tych materiałów, w tym sposób i zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji czynności, o których mowa w art. 25b, oraz warunki wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - uchylone
 
9042Dz.U. 2023 poz. 1743
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

(art. 132)
2019-08-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz tryb i sposób zgłaszania i sposób zabezpieczania tych materiałów, w tym zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów, oraz sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9043Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71)
2013-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki odbywania praktyki przez kandydata na inspektora dozoru jądrowego, tryb stwierdzania odbycia tej praktyki, sposób i tryb przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego, szczegółowe zadania komisji egzaminacyjnej oraz wysokość wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej, a także wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego na inspektora dozoru jądrowego oraz dokumenty dołączane do wniosku o powołanie na inspektora dozoru jądrowego,

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9044Dz.U. 2024 poz. 184
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

(art. 14 ust.10)
2019-12-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6

 

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9045Dz.U. 2023 poz. 1136
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 23 ust.10)
2019-12-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 i 6

 

Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9046Dz.U. 2024 poz. 177
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(art. 187a ust.2)
2023-06-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki realizacji programu, o którym mowa w ust. 1, w tym w szczególności sposób i tryb obsługi świadczeń przyznanych na podstawie tego programu oraz składania wniosku i załączników do wniosku o przyznanie tych świadczeń

 

 

 

 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9047Dz.U. 2023 poz. 332
Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

(art. 15 ust.4)
2023-02-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania pożyczki, o której mowa w art. 13 ust. 2, na wyprzedzające finansowanie pomocy na operacje realizowane w ramach interwencji, o których mowa w art. 73, art. 77 lub art. 78 rozporządzenia 2021/2115, jej rozliczania oraz zwrotu, mając na względzie zakres tych interwencji.

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9048Dz.U. 2022 poz. 2068
Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej

(art. 15 ust.4)
2022-06-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i terminy udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach działań i poddziałań, o których mowa w art. 13 ust. 1–2a, rozliczania oraz zwrotu tych pożyczek

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9049Dz.U. 2023 poz. 2383
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

(art. 67b §5)
2014-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których mowa w art. 67a, w przypadku wymienionym w § 1 pkt 3 lit. h wraz ze wskazaniem przypadków, w których ulgi są udzielane jako pomoc indywidualna

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9050Dz.U. 2017 poz. 2168
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

(art. 22f)
2016-01-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki współpracy właściwych organów oraz organów prowadzących postępowania w sprawach, o których mowa w art. 22a ust. 2 pkt 1 lit. b–d, z pojedynczym punktem kontaktowym w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Zamknięte - uchylone
 
9051Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 5 ust.2a)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg linii podstawowej w formie

tekstowej i graficznej zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9052Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 5 ust.3a)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy morza

terytorialnego w formie tekstowej i graficznej, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9053Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 13a ust.2)
2015-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy przebieg zewnętrznej granicy strefy przyległej

w formie tekstowej i graficznej zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych, z uwzględnieniem

zasad określonych w Konwencji, o której mowa w art. 5 ust. 2

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9054Dz.U. 2023 poz. 1689
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

(art. 113k)
2023-11-21

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb postępowania z wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej i wnioskiem o obniżenie kary pieniężnej złożonym przez przedsiębiorcę lub osobę zarządzającą, mając na uwadze kategorię podmiotu składającego wniosek i konieczność zapewnienia rzetelnej oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 113b ust. 1 i art. 113c ust. 1, oraz właściwego zakwalifikowania wniosku.

 

 

 

 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
9055Dz.U. 2022 poz. 2464
Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

(art. 24 ust.2)
2019-07-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób podziału środków Funduszu, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze:

 

 

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9056Dz.U. 2022 poz. 1854
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

(art. 61 ust.7)
2018-10-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia rejestru oraz szczegółowy zakres wprowadzanych danych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  
Zamknięte - zrealizowane
 
9057Dz.U. 2023 poz. 1199
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(art. 40 ust.2)
2008-06-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zbycia akcji w spółkach akcyjnych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością rolniczych rynków hurtowych lub giełd rolnych,

Minister Rolnictwa i Rozwoju WsiBrak prac legislacyjnych
Otwarte - zaległe
 
9058Dz.U. 2020 poz. 1135
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa

(art. 7b ust.3)
2024-03-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działania i organizację Komitetu.

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - niezaległe
 
9059Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18 ust.7)
2024-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-8, ust. 3a-3bb oraz ust. 3d i 3e, sposób postępowania funkcjonariuszy podczas ich realizacji oraz wzór protokołu, o którym mowa w ust. 3f, mając na względzie zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy oraz prawidłowego ich dokumentowania

 

 

 

 

 

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9060Dz.U. 2023 poz. 1683
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

(art. 18c ust.9)
2022-09-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 7–11, oraz sposób postępowania funkcjonariuszy podczas ich realizacji, a także sposoby ich dokumentowania, mając na względzie zapewnienie poszanowania praw osób, wobec których te działania są podejmowane, oraz zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy.

 

 

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane