Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9201Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 25 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki pozwalające na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowane przy ocenie narażenia oraz sposób i częstotliwość dokonywania oceny narażenia pracowników i osób z ogółu ludności, uwzględniając wartości i zależności zalecane w rozdziałach 4 i 5 publikacji Międzynarodowej Komisji Ochrony Radiologicznej (ICRP) nr 116 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia zewnętrznego oraz w rozdziale 1 publikacji ICRP nr 119 w celu oszacowania dawek pochodzących z narażenia wewnętrznego i ich aktualizacjach oraz kierując się koniecznością zapewnienia ochrony radiologicznej pracownikom i osobom z ogółu ludności

 

 

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9202Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 1)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wykaz usług kluczowych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9203Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 1)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę,

z uwzględnieniem rodzaju działalności

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9204Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 1)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość wpłat wnoszonych do Funduszu Gwarancyjnego, z tym że całkowita wartość środków Funduszu

Gwarancyjnego nie może przekraczać 0,3% wartości aktywów netto wszystkich otwartych funduszy, chyba że

wartość zobowiązań Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy przekracza tę wielkość

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9205Dz.U. 2019 poz. 2325
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(art. 256 pkt 1)
2015-08-15

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór i sposób udostępniania urzędowego formularza, o którym mowa w art. 252 § 2, odpowiadającego wymaganiom

przewidzianym dla pism strony, szczególnym wymaganiom postępowania o przyznaniu prawa pomocy,

zawierającego niezbędne pouczenie co do sposobu jego wypełnienia i skutków niedostosowania się do

określonych wymagań oraz klauzulę, o której mowa w art. 252 § 1a

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9206Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49a ust.18 pkt 1)
2020-08-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9207Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 1)
2027-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku o udzielenie dotacji i termin składania wniosku oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku,

– kierując się koniecznością zapewnienia właściwego dokumentowania przez ubiegających się o udzielenie dotacji spełniania

warunków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a także prawidłowego jej rozliczenia przez wykonawcę

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - niezaległe
 
9208Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 1)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres informacji w odniesieniu do poszczególnych sektorów gospodarki, jaki powinien być zawarty w prognozach zmian aktywności

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
9209Dz.U. 2024 poz. 459
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

(art. 14 ust.3 pkt 11)
2023-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

11) sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9210Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 24 ust.8 pkt 1)
2014-12-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    przypadki, w których następuje wyznaczenie, a w których skierowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9211Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)    sposób i tryb ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9212Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 22 ust.9 pkt 1)
2017-04-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)  organy wyznaczające na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych i odwołujące z tych stanowisk, z wyłączeniem stanowisk służbowych prokuratorów do spraw wojskowych

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9213Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 1)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9214Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 1)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)specjalności w zakresie stanowiska, o których mowa w art. 12 ust. 1, i szczegółowe warunki nadawania uprawnień do zajmowania stanowiska o danej specjalności

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9215Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 1)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1)wzór karty ubezpieczenia zdrowotnego oraz sposób jej wykonania

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9216Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1, albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności, konieczne dla potwierdzenia przez wnioskodawcę spełnienia warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów wykonywanej działalności

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9217Dz.U. 2023 poz. 667
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

(art. 8 ust.1 pkt 2)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) doświadczenie zawodowe lub wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa wymagane do realizacji zadań z poszczególnych grup

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9218Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) informacje umieszczane przez kierownika jednostki organizacyjnej, pracodawcę zewnętrznego i uprawnionego lekarza w paszporcie dozymetrycznym

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9219Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 2)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9220Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 2a)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) listę IGO stwarzających zagrożenie dla Polski:

a) podlegających szybkiej eliminacji

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane