Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9241Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 203 ust.8 pkt 2)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa, a także odwoływania do kraju z tej służby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9242Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb ustalania limitów osób, o których mowa w art. 600 ust. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9243Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 617 pkt 2)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) tryb uznawania obiektów za szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz utraty przez nie takiego charakteru

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9244Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 2)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) warunki i tryb udzielania finansowania zwrotnego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9245Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6b pkt 2)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące dokonywania oznaczeń stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w materiałach budowlanych, o których mowa w pkt 1, w szczególności sposób pobierania próbek i ich pomiaru oraz czynniki uwzględniane przy interpretacji wyników pomiaru, a także sposób wyznaczania wskaźnika stężenia promieniotwórczego tych izotopów,

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9246Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49a ust.18 pkt 2)
2020-08-30

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania dotyczące dokumentów dołączanych do wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9247Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 2)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji przetargowej, niezbędne do przeprowadzenia przetargu oraz tryb pracy tej komisji, z uwzględnieniem zapewnienia sprawności wykonywanych czynności

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9248Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.7 pkt 2)
2021-09-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wysokość dofinansowania

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9249Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 670 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9250Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 2)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzór wniosku o wydanie karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9251Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory decyzji administracyjnych, wniosków i obwieszczeń oraz zaświadczeń wydawanych w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9252Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 2)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) wzory planów i wykazów świadczeń osobistych prowadzonych przez wojewodę, szefa wojskowego centrum rekrutacji, organy samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne, na rzecz których może być wykonywane świadczenie osobiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9253Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób dokonywania wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne przez rolników,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9254Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 24 ust.8 pkt 2)
2014-12-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu lub kierowaniu żołnierzy zawodowych do pełnienia służby poza granicami państwa, a także odwoływania do kraju z tej służby

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9255Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 18 ust.8 pkt 2)
2017-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)    sposób koordynowania działań podejmowanych przez Policję i Siły Zbrojne w formie określonej w ust. 1 i 4

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9256Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 22 ust.9 pkt 2)
2017-04-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)   szczegółowy tryb postępowania przy wyznaczaniu żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, i odwoływania z tych stanowisk

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9257Dz.U. 2023 poz. 913
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

(art. 6 pkt 2)
2018-08-28

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) progi istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych, wymienionych w wykazie usług kluczowych

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9258Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 2)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2) przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9259Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 2)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

2)sposób przeprowadzania oraz sposób ustalania wyniku egzaminu, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 4, oraz wysokość opłaty za ten egzamin

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9260Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 617 pkt 3)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) czynności w zakresie przygotowywania szczególnej ochrony obiektów

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane