Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9261Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 3a)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) czynności:

a) organu wnioskującego o objęcie militaryzacją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9262Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 3b)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) czynności:

b) organu, który objął jednostkę przygotowaniami do militaryzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9263Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 3c)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) czynności:

c) kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9264Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 3)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) działania zaradcze przeprowadzane w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz warunki ich przeprowadzania

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9265Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.6 pkt 3)
2015-07-03

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9266Dz.U. 2013 poz. 255
Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa

(art. 15b ust.5 pkt 3)
2015-10-25

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) minimalne wymagania, jakie powinny spełniać lokale powstałe przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
w zakresie wyposażenia technicznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - zrealizowane
 
9267Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 43 ust.10 pkt 3)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) przedsięwzięcia organizacyjne i techniczne zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych, cele zabezpieczeń oraz funkcje zabezpieczeń źródeł promieniotwórczych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9268Dz.U. 2023 poz. 667
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa

(art. 8 ust.1 pkt 3)
2022-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) przedziały kwotowe wysokości świadczenia teleinformatycznego, uwzględniając podział zadań z zakresu cyberbez-pieczeństwa na grupy, o którym mowa w pkt 1

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9269Dz.U. 2024 poz. 475
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(art. 109 ust.11 pkt 3)
2026-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) przeznaczenie rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Otwarte - niezaległe
 
9270Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 33 ust.21 pkt 3)
2027-07-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób dokumentowania wykorzystania dotacji

– kierując się koniecznością zapewnienia właściwego dokumentowania przez ubiegających się o udzielenie dotacji spełniania

warunków jej udzielenia oraz kontroli wykorzystania dotacji, a także prawidłowego jej rozliczenia przez wykonawcę.

Szef Kancelarii Prezesa RM
Otwarte - niezaległe
 
9271Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 3)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb działania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego środków

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9272Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 203 ust.8 pkt 3)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób i tryb współdziałania organu, któremu żołnierz podlega podczas służby poza granicami państwa, z organami właściwymi w zakresie przyznania i wypłaty świadczeń, o których mowa w ust. 5–7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9273Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.11 pkt 3)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9274Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.7 pkt 3)
2021-09-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania

 

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane
 
9275Dz.U. 2023 poz. 1524
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 3)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób przetwarzania informacji sektora publicznego i metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3, udostępnianych w portalu danych

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9276Dz.U. 2023 poz. 783
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(art. 10 pkt 3)
2020-02-07

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób rejestrowania wniosków o udzielenie informacji

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9277Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 3)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób uwzględnienia w audycie krajobrazowym obiektów, w tym krajobrazów, wpisanych na listę Światowego

Dziedzictwa UNESCO, obszarów Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO (MaB), parków narodowych, rezerwatów

i innych form ochrony przyrody wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, obiektów wskazanych w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków

i opiece nad zabytkami

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9278Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 3)
2025-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) stany gotowości obronnej państwa, warunki i tryb ich wprowadzania, czynności służące utrzymywaniu stałej gotowości obronnej państwa, a także realizowane po podwyższeniu stanu gotowości obronnej państwa, organizację systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i czynności podejmowane przez poszczególne organy w zakresie tworzenia systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony NarodowejAkt wykonawczy ogłoszony
Otwarte - niezaległe
 
9279Dz.U. 2021 poz. 222
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów

(art. 33 ust.4 pkt 3)
2011-11-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3. szczegółowy sposób umieszczania przez organy celne adnotacji na dokumentach towarzyszących produktom zatrzymanym przez organy celne lub w systemie teleinformatycznym,

Minister Finansów 
Zamknięte - uchylone
 
9280Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 3)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres danych zawartych na karcie ubezpieczenia zdrowotnego oraz ich format

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany