Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9281Dz.U. 2024 poz. 412
Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących

(art. 5b ust.8 pkt 3)
2023-04-13

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres wstępnego raportu lokalizacyjnego dla obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

– mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej obiektu energetyki jądrowej będącego równocześnie obiektem jądrowym w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe oraz możliwość przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, a także biorąc pod uwagę zalecenia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wydane w tym zakresie

 

 

 

 

Minister Rozwoju i Technologii
Otwarte - zaległe
 
9282Dz.U. 2019 poz. 1591
Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury

(art. 5 ust.8 pkt 3)
2017-06-20

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Zamknięte - zrealizowane
 
9283Dz.U. 2022 poz. 673
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

(art. 9 ust.3 pkt 3)
2009-09-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) terminy przekazywania prognoz zmian aktywności ministrowi właściwemu do spraw środowiska

 

Minister Środowiska 
Zamknięte - uchylone
 
9284Dz.U. 2024 poz. 977
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 3)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb i szczegółowy zakres współpracy, o której mowa w § 9

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9285Dz.U. 2023 poz. 633
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

(art. 49o pkt 3)
2015-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb przeprowadzenia przetargu, w tym sposób dokonania oceny ofert, z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia sprawiedliwej oceny ofert zgodnie z zasadami przejrzystości i niedyskryminacji

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9286Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 29 ust.3 pkt 3)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) tryb wydawania oraz wzór paszportu dozymetrycznego

 

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9287Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 6b pkt 3)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wartość wskaźnika stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w materiałach budowlanych, o których mowa w pkt 1, przekroczenie której wymaga poinformowania organów nadzoru budowlanego

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9288Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) warunki i tryb odpłatności za używanie przedmiotów świadczeń rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9289Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 3)
2021-11-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9290Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 605 ust.4 pkt 3)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzór karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9291Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory decyzji administracyjnych, wniosków, wezwań i obwieszczeń oraz zaświadczeń wydawanych w sprawach świadczeń osobistych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9292Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 3)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) wzory decyzji administracyjnych, wniosków, wezwań w sprawach świadczeń rzeczowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9293Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 3a)
2021-11-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3a) współczynnik, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, dla morskich farm wiatrowych

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9294Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 81 ust.11 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    sposób i tryb ustalania wysokości składki w przypadku zmian mających wpływ na podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9295Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 24 ust.8 pkt 3)
2014-12-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    warunki pełnienia przez żołnierzy służby poza granicami państwa

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9296Dz.U. 2024 poz. 145
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

(art. 18 ust.8 pkt 3)
2017-07-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)    tryb wymiany informacji i sposób logistycznego wsparcia działań Policji prowadzonych z pomocą oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9297Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 22 ust.9 pkt 3)
2017-04-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)   tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, i odwoływania ich z tej służby

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9298Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 3)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9299Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 3)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

3)sposób pracy składów egzaminacyjnych komisji egzaminacyjnej, o której mowa w art. 12a ust. 6, oraz wysokość wynagrodzenia członków tej komisji za uczestnictwo w składzie egzaminacyjnym

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9300Dz.U. 2022 poz. 183
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

(art. 35b ust.7 pkt 4)
2021-09-11

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) elementy informacji, o której mowa w ust. 4b, oraz tryb opracowania tej informacji

 

 

 

 

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Zamknięte - zrealizowane