Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 27 ust.2 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) organizację i warunki przygotowania oraz sposób funkcjonowania systemów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania i powiadamiania o skażeniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz właściwość organów w tych sprawach

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9302Dz.U. 2023 poz. 930
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

(art. 185 ust.4 pkt 4)
2014-02-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób gospodarowania środkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokość opłat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem Gwarancyjnym i tryb ich wnoszenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9303Dz.U. 2023 poz. 783
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi

(art. 10 pkt 4)
2020-02-07

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób wymiany informacji między punktem kontaktowym a podmiotami, o których mowa w  art. 1 ust. 1 pkt 1, oraz punktem kontaktowym a podmiotami uprawnionymi

 

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9304Dz.U. 2023 poz. 1524
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

(art. 34 ust.7 pkt 4)
2022-12-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) standardy techniczne prowadzenia portalu danych, dane niezbędne do założenia konta użytkownika portalu danych, zasady tworzenia profilu dostawcy danych oraz zestaw elementów metadanych, o których mowa w art. 32 ust. 3

 

 

 

 

 

 

 

Minister Cyfryzacji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2023 poz. 977
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(art. 38a ust.6 pkt 4)
2015-09-10

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) szczegółowy zakres i metodologię audytu krajobrazowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2023 poz. 1589
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych

(art. 23 ust.1 pkt 4)
2022-12-18

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) środki mające na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów, które zostały zdegradowane, uszkodzone lub zniszczone przez IGO – w stosunku do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub IGO stwarzających zagrożenie dla Polski

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9307Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 640 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i sposób ustalania i wypłacania odszkodowań za szkody w nich powstałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9308Dz.U. 2022 poz. 1124
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

(art. 100 §14 pkt 4)
2016-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i terminy przekazania oraz szczegółowy zakres informacji, o których mowa w § 10 i 11

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9309Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 636 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb i zakres żądania oraz przekazywania informacji, o których mowa w art. 632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9310Dz.U. 2024 poz. 146
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(art. 49 ust.9 pkt 4)
2007-09-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wydawania i anulowania karty ubezpieczenia zdrowotnego

Minister ZdrowiaUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9311Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 626 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) tryb wypłacania ryczałtu i należności pieniężnych za wykonanie świadczeń osobistych oraz dokumenty składane w celu ich wypłacenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej
Otwarte - zaległe
 
9312Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 203 ust.8 pkt 4)
2024-03-29

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) wysokość, sposób i tryb przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym albo skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9313Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 34 ust.6 pkt 4)
2021-11-04

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9314Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 617 pkt 4)
2022-04-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres danych i wzór wniosku o uznanie obiektu za szczególnie ważny dla bezpieczeństwa lub obronności państwa

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9315Dz.U. 2024 poz. 248
Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

(art. 602 pkt 4)
2023-10-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakres danych i wzór wniosku o wpis do wykazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - zrealizowane
 
9316Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 12b ust.1 pkt 4)
2021-09-24

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1

 

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9317Dz.U. 2023 poz. 1173
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe

(art. 71 ust.11 pkt 4)
2019-09-23

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) zakresy szkoleń i formy organizowania szkoleń dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień, o których mowa w art. 7 ust. 3

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9318Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 24 ust.8 pkt 4)
2014-12-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4)    warunki przyznawania świadczeń żołnierzom wyznaczonym lub skierowanym do pełnienia służby poza granicami państwa oraz świadczeń przysługujących żołnierzom w związku z wyznaczeniem lub skierowaniem do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9319Dz.U. 2022 poz. 536
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

(art. 22 ust.9 pkt 4)
2017-04-05

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4)   sposób wykonywania przez Ministra Obrony Narodowej nadzoru, o którym mowa w ust. 8

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9320Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 13 ust.7 pkt 4)
2018-01-01

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

4) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane