Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9341Dz.U. 2024 poz. 512
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 3a ust.4)
2017-02-08

Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Kasy Krajowej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia, utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania, w tym przy zastosowaniu środków identyfikacji elektronicznej, dokumentów, o których mowa w ust. 2

 

 
Zamknięte - zrealizowane
 
9342Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 106 ust.4)
2022-11-23

Rada Ministrów przyjmuje program działań, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością realizacji celów, o których mowa w art. 104 ust. 1

 

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9343Dz.U. 2023 poz. 960
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

(art. 37a ust.1)
2019-09-17

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej

 

 

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9344Dz.U. 2023 poz. 1478
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(art. 161 ust.11)
2028-03-31

Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia, program ochrony wód morskich, uwzględniając stanowisko Komisji Europejskiej oraz kierując się powszechnym charakterem tego programu.

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - niezaległe
 
9345Dz.U. 2023 poz. 589
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

(art. 21 ust.8)
2013-01-02

Rada Ministrów przyjmuje wykazy, o których mowa w ust. 2 i 3, w drodze rozporządzenia

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9346Dz.U. 2024 poz. 545
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

(art. 28 ust.1)
2018-06-21

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wskazać gminy lub ich części, na terenie których, w celu przygotowania obszaru Inwestycji, stosowane będą wszystkie albo wybrane szczególne zasady gospodarowania nieruchomościami, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwestycji celu publicznego, określone w art. 29

 

 

 

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9347Dz.U. 2021 poz. 372
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

(art. 48 ust.9)
2017-05-04

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nakłada obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wskazując grupy

kobiet poddane temu obowiązkowi, oraz określa stanowiska służbowe lub funkcje, na które przeznacza się kobiety do

czynnej służby wojskowej

 

 

Minister Obrony Narodowej 
Zamknięte - uchylone
 
9348Dz.U. 2019 poz. 1026
Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów

(art. 15 ust.2)
2006-01-01

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe zasady, tryb i warunki uzyskiwania specjalizacji zawodowych przez psychologów, w tym tryb przeprowadzenia egzaminu państwowego

Minister Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejUzgodnienia wewnątrzresortowe
Otwarte - do uchylenia/zmiany
 
9349Dz.U. 2021 poz. 1317
Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

(art. 3 ust.1)
2020-02-29

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi zakres stosowania przepisów ustawy do przedsiębiorstw państwowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i Narodowemu Bankowi Polskiemu

 

 

 

 

Minister Infrastruktury
Otwarte - zaległe
 
9350Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4 pkt 1a)
2021-01-02

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9351Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4 pkt 1b)
2021-01-02

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

b) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9352Dz.U. 2022 poz. 896
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

(art. 83 ust.4 pkt 1c)
2021-01-02

Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

c) rodzaje operatorów pocztowych obowiązanych do uzgadniania zawartości planów

 

 

Minister Infrastruktury  
Zamknięte - zrealizowane
 
9353Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2024-06-15

Rada Ministrów w terminie do dnia 15 czerwca może określić, w drodze rozporządzenia, inną wysokość współczynnika redukcyjnego, o którym mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata, biorąc pod uwagę warunki zaopatrzenia w biokomponenty i relacje cenowe na rynku biokomponentów i paliw ciekłych.

 

 

Minister Klimatu i Środowiska
Otwarte - zaległe
 
9354Dz.U. 2024 poz. 20
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

(art. 23 ust.5)
2013-06-16

Rada Ministrów co dwa lata do dnia 15 czerwca, określa w drodze rozporządzenia, wysokość współczynników redukcyjnych, o których mowa w ust. 4, na kolejne dwa lata

Minister Gospodarki 
Zamknięte - zrealizowane
 
9355Dz.U. 2023 poz. 1752
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

(art. 24b ust.4)
2010-06-08

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach oraz treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 3

Minister Rozwoju i Technologii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9356Dz.U. 2022 poz. 1235
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

(art. 116 ust.8)
2011-09-19

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki wnoszenia broni palnej, broni gazowej oraz materiałów wybuchowych na pokład statku powietrznego

Minister Infrastruktury i Rozwoju 
Zamknięte - uchylone
 
9357Dz.U. 2023 poz. 1336
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(art. 8g ust.6)
2012-01-02

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej parku narodowego

Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9358Dz.U. 2010 Nr 29 poz. 154
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 59a ust.12 pkt 1)
2015-01-01

Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach, o których mowa w ust. 1

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9359Dz.U. 2010 Nr 29 poz. 154
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 59a ust.12 pkt 2)
2015-01-01

Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
2) tryb kierowania do komisji lekarskich oraz podmioty właściwe w tych sprawach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane
 
9360Dz.U. 2010 Nr 29 poz. 154
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

(art. 59a ust.12 pkt 3)
2015-01-01

Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
3) szczegółowy sposób orzekania w sprawach, o których mowa w ust. 1, w tym niezbędną dokumentację medyczną i inne dokumenty mogące stanowić podstawę orzeczenia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Zamknięte - zrealizowane