Godlo
Rządowe Centrum Legislacji

Upoważnienia ustawowe

Wyszukaj upoważnienie
Lp.Podstawa prawnaTermin wykonaniaTreśćOrgan właściwyEtap procesu legislacyjnegoStatusDokumenty w sprawie
9301Dz.U. 2024 poz. 361
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

(art. 146ej)
2024-07-01

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, w okresie, o którym

mowa w art. 146ef, może obniżać stawki podatku do wysokości 0%, 5% lub 8% dla dostaw niektórych towarów i świadczenia niektórych usług albo dla części tych dostaw lub części świadczenia usług oraz określać warunki stosowania obniżonych stawek.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przy wydawaniu rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia:

1) specyfikę obrotu niektórymi towarami i świadczenia niektórych usług;

2) przebieg realizacji budżetu państwa

 

 

 

 

 

 

 

 

Minister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9302Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 45d ust.1 pkt 3)
2021-05-22

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

3) zakres informacji, o których mowa w art. 45c, zawartych w indywidualnych rozliczeniach

 

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9303Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 45d ust.1 pkt 2)
2021-05-22

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

2) szczegółowe warunki wyboru metody, o której mowa w art. 45a ust. 9

 

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9304Dz.U. 2024 poz. 266
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

(art. 45d ust.1 pkt 1)
2021-05-22

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania urządzeń, o których mowa w art. 45a ust. 7 pkt 2

 

 

 

 

 

Minister Klimatu i Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9305Dz.U. 2023 poz. 2131
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy

(art. 51 ust.1 )
2018-01-18

1. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób wnoszenia zabezpieczenia finansowego.

 

 

 

Minister Energii 
Zamknięte - zrealizowane
 
9306Dz.U. 2012 poz. 1514
Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw

(art. 5 ust.3)
2014-01-02

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzania i przekazywania oraz szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie art. 12 ust. 1-2a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu w postaci papierowej oraz wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawiadomień do Rejestru,

Minister Sprawiedliwości 
Zamknięte - zrealizowane
 
9307Dz.U. 2012 poz. 391
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(art. 9d ust.2)
2012-01-02 Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1,Minister Środowiska 
Zamknięte - zrealizowane
 
9308Dz.U. 2012 poz. 855
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

(art. 24 ust.6)
2013-04-28 Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności kasyMinister Finansów 
Zamknięte - zrealizowane
 
9309Dz.U. 2005 Nr 145 poz. 1221
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(art. 34)
2013-03-09Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej, jednostki uprawnione do przeprowadzania badań oraz wzory druków stosowanych w związku z tymi badaniami, jak również wysokość i tryb wnoszenia opłat za te badaniaMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9310Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 8. szczegółowy tryb postępowania biorących udział w działaniach dotyczących incydentu medycznego, FSCA i innych działaniach z zakresu bezpieczeństwa wyrobówMinister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9311Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 7. sposób przesyłania zgłoszeń, raportów i notatek, o których mowa w pkt 2-6,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9312Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 6. wzór formularza NCAR,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9313Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 5. wzór notatki bezpieczeństwa,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9314Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 4. wzór formularza raportu o FSCA,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9315Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 4. informacje, jakie powinno zawierać sprawozdanie końcowe z wykonania badania klinicznego, o którym mowa w art. 54 ust. 4Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9316Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. wzór formularza raportu wytwórcy o incydencie medycznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9317Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 3. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie zmian w badaniu klinicznym,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9318Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 85)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wzór formularza zgłoszenia incydentu medycznego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9319Dz.U. 2010 Nr 107 poz. 679
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

(art. 50)
2010-09-18Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. wysokość opłaty za złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego,Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane
 
9320Dz.U. 2015 poz. 636
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia

(art. 14 ust.5 pkt 2)
2012-01-02Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 2. system kodów stosowanych przy oznaczaniu danych zawartych w modułach, o których mowa w ust. 1Minister Zdrowia 
Zamknięte - zrealizowane